Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin lakiasiantuntijoiden tuottamat artikkelit lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. 

 • Kaikki
 • Elintarvikkeet
 • Kemikaalit
 • Koneet ja laitteet
 • Liikenne ja kuljetus
 • Talous
 • Tietosuoja
 • Työ
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Vastuullisuustyössä
 • Ympäristö

Lähetettyjä työntekijöitä koskeva lainsäädäntö uudistui

Uusi laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016) astui voimaan 18.6.2016. Samalla kumoutui aiempi laki työntekijöiden lähettämisestä (1146/1999). Uusi laki muutti tilaajan ja lähettävän yrityksen velvollisuuksia, mutta lähetettyihin työntekijöihin sovellettavat työehdot pysyivät ennallaan.

Lue lisää →

Linnunmaa Lex uudistuu – laajennettu HR-paketti kesähintaan

Linnunmaa Lex uudistuu – olemme koonneet Linnunmaa Lexiin uuden HR-lainsäädäntölaajennuksen.

Lue lisää →

Aineiden testausta koskevia muutoksia REACH-asetukseen

REACH-asetuksen liitteitä VII ja VIII on muutettu. Liitteissä asetetaan vakiotietovaatimukset aineille, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 1–10 tonnia. Muutoksen lähtökohtana on, että rekisteröitävän aineen ihosyövyttävyydestä, ihoärsytyksestä, vakavasta silmävauriosta ja välittömästä myrkyllisyydestä toimitettavat tiedot hankitaan muutoin kuin eläinkokeilla.

Lue lisää →

Uusi asetus työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisista kentistä aiheutuvilta vaaroilta

Työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisista kentistä aiheutuvilta vaaroilta annettu valtioneuvoston asetus (388/2016) astuu voimaan 1.7.2016. Asetus velvoittaa työnantajat arvioimaan sähkömagneettisten kenttien aiheuttamat vaarat osana työturvallisuuslain (738/2002) 10 §:n mukaista työn vaarojen selvittämistä ja arvioimista.

Lue lisää →

Uudet energiatehokkuussopimukset vuosille 2017–2025

Energiatehokkuussopimusten uusi kausi käynnistyy 1.1.2017. Uuteen kauteen voi valmistautua jo nyt tutustumalla uusien sopimusten, alakohtaisten toimenpideohjelmien ja liittymisdokumenttien luonnoksiin. Sopimusdokumenttien ”Final draft” -versiot löytyvät Energiatehokkuussopimukset-verkkosivustolta.

Lue lisää →

Apua asbestilainsäädännön tulkintaan

Työsuojeluviranomainen on julkaissut vastauksia usein kysyttyihin asbestilainsäädännön soveltamista koskeviin kysymyksiin. Julkaisua päivitetään säännöllisesti työsuojeluviranomaiselle tulevien yhteydenottojen perusteella. Uudet asbestipurkutöitä koskevat määräykset tulivat voimaan kuluvan vuoden alussa.

Lue lisää →

Ohjeita tasa-arvosuunnitelman tekoon

Tasa-arvolain (609/1986, laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta) tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa työelämässä. Laissa määrätään, että kaikkien työnantajien tulee muun muassa kehittää työoloja sekä naisille että miehille sopiviksi, edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin työtehtäviin sekä luoda naisille ja miehille yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallaan.

Lue lisää →

Uudet tuotedirektiivit muuttavat maahantuojan ja jakelijan vastuita

Useita EU:n tuotedirektiivejä on uudistettu. Uudistuneiden direktiivien soveltaminen alkoi 20.4.2016 ja ne koskevat sähkö- ja elektroniikkalaitteita, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita, painelaitteita, mittauslaitteita, siviilikäyttöön tarkoitettuja räjähteitä sekä hissejä.

Lue lisää →

Muutoksia metsänhoidon tukiin

Osana hallituksen säästötavoitteita useita metsänhoitoon myönnettäviä tukia on leikattu ja tuen myöntämisehtoja rajattu. Kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin (34/2015) tehtyjen muutosten myötä luovuttiin kokonaan juurikäävän torjuntaan sekä taimikon varhaishoidon yhteydessä kaadetun pienpuun keräämiseen myönnettävistä tuista.

Lue lisää →

Eläintauteja koskeva EU-lainsäädäntö koottu yhteen asetukseen

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät maaliskuussa asetuksen tarttuvista eläintaudeista ja tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (2016/429, eläinterveyssäännöstö). Uusi eläinterveyssäännöstö selkiyttää eläintauteja koskevaa EU-lainsäädäntöä, sillä se yhdistää noin 40 eläintauteja koskevaa säädöstä yhteen asetukseen.

Lue lisää →

EU:n tietosuoja-asetus uudistaa henkilötietojen käsittelyn myös yrityksissä

Joulukuussa 2015 Euroopan komissio, parlamentti ja neuvosto löysivät yksimielisyyden koskien pitkään valmisteltua tietosuojauudistusta. Kolmikantaneuvotteluissa tehdyn päätöksen johdosta uusi tietosuoja-asetus, jolla säännellään henkilötietojen käsittelyä, julkaistaneen vielä tämän kevään aikana. Uuden asetuksen soveltaminen alkaa keväällä 2018. Uudistus koskee kaikkia henkilötietoja käsitteleviä tahoja ja näin ollen se vaikuttaa myös isoon osaan yrityksistä.

Lue lisää →

Vuosilomalaki muuttuu: työntekijän omavastuupäivät sekä vuosiloman kertyminen perhevapaalla

Vuosilomalain (162/2005) mukaan työntekijän lomaa tulee hänen pyynnöstään siirtää, jos työntekijä sairastuu tai hän tulee synnytyksen tai tapaturman vuoksi työkyvyttömäksi vuosilomansa aikana. Huhtikuun 2016 alussa voimaan tulevalla lakimuutoksella työntekijälle määrättiin kuusi omavastuupäivää. Lakimuutoksen myötä sairastunut työntekijä voi pyytää vuosiloman siirtoa vasta niiden lomapäivien osalta, jotka ylittävät kuusi lomapäivää.

Lue lisää →

Tilaa uutiskirjeemme!

Vieritä ylös