Uusi säteilylaki löytyy Lexistä – laki voimaan 15.12.2018

Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus etenee, kun uusi säteilylaki tulee voimaan 15.12.2018. Uudistuksen taustalla on Euroopan unionin uusi säteilyturvallisuusdirektiivi (2013/59/Euratom) ja sen asettamat vaatimukset, jotka pannaan kansallisesti täytäntöön uudistetulla säteilylainsäädännöllä. Samalla kumotaan vanha vuoden 1991 säteilylaki, joka ei enää vastannut säteilyturvallisuusdirektiivin edellyttämiä vaatimuksia. Kokonaisuudistuksessa on tarkoituksena jatkossa uudistaa myös säteilytoimintaa sääntelevät asetukset. Voit lukea säteilylain valmistelua koskevan uutisen täältä.

Uudessa säteilylaissa korostuu toiminnanharjoittajan vastuu ja riskiperusteinen valvonta. Toiminnanharjoittajan on tehtävä toiminnasta aiheutuviin riskeihin perustuva turvallisuusarvio, jossa arvioidaan toiminnasta aiheutuvaa säteilyaltistusta ja tunnistetaan mahdolliset säteilyturvallisuuspoikkeamat. Toiminnanharjoittajan on lisäksi suunniteltava ja kirjattava toimet, joilla säteilyturvallisuus varmistetaan. Turvallisuusarvio on toimitettava Säteilyturvakeskukselle 18 kuukauden kuluessa siitä, kun uusi säteilylaki astuu voimaan eli 15.6.2020 mennessä.

Uudistuksen myötä toiminnanharjoittajan on jatkossa nimettävä avukseen säteilyturvallisuusvastaava valvomaan työpaikan säteilyturvallisuutta ja varmistamaan, että määräyksiä ja ohjeita noudatetaan. Säteilyturvallisuusvastaavat korvaavat aiemmat säteilyturvallisuudesta vastaavat johtajat, mutta voimassa olevassa turvallisuusluvassa säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavaksi johtajaksi nimetyn henkilön on mahdollista jatkaa säteilyturvallisuusvastaavana. Toiminnanharjoittajalle on lisäksi asetettu velvoite käyttää turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa säteilyturvallisuusasiantuntijaa työntekijöiden säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa, mikäli toiminnan laatu ja laajuus niin edellyttävät.

Uudessa säteilylaissa on lisäksi säädetty useita eri siirtymäaikoja, joiden puitteissa toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, että sen toiminta vastaa uudistettua säteilylakia ja sen vaatimuksia. Toiminnanharjoittajan on esimerkiksi haettava turvallisuuslupaa kolmen kuukauden kuluessa uuden säteilylain voimaantulosta, mikäli kyseessä on toiminta, jossa toistuvasti käsitellään tai varastoidaan orpoja lähteitä, toiminnasta aiheutuu viitearvot ylittävää työperäistä altistusta luonnonsäteilylle eli radonille tai jos kyseessä on korkea-aktiivisten umpilähteiden maantie- ja raidekuljetus. Lisäksi siirtymäaikoja on säädetty muun muassa säteilyturvallisuusasiantuntijan käyttämistä ja ionisoimattoman säteilyn käyttämiseen liittyviä ilmoituksia koskien. Kokonaisuudessaan siirtymäsäännökset löytyvät uuden säteilylain 202 §:stä. Lisää säteilylain uudistuksesta ja sen vaikutuksista voit lukea sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Vieritä ylös