Joustotyöaika ja työaikapankki – uudella työaikalailla joustavuutta työajoista sopimiseen

Hallituksen esitys uudeksi työaikalaiksi annettiin eduskunnalle syyskuun lopussa. Uudella lailla pyritään ajantasaistamaan työaikasääntely nykytyöelämän tarpeita vastaavaksi. Lakiin on muun muassa lisätty elementtejä, joiden tavoitteena on joustavoittaa työaikajärjestelyjä yrityksissä sekä helpottaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.

Hallitus esittää, että uudessa työaikalaissa säädettäisiin joustotyöajasta. Joustotyöajalla tarkoitetaan työaikamallia, jossa työntekijä voisi itsenäisesti päättää työajastaan ja työntekopaikastaan. Joustotyöaika voitaisiin ottaa käyttöön silloin, kun vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta työntekijä voi päättää itsenäisesti. Työntekijällä olisi mahdollisuus valita myös työntekopaikkansa itse. Työaikamalli soveltuisi erityisen hyvin asiantuntijatehtäviin, joissa työntekoajankohdalla ja -paikalla ei ole suurta merkitystä. Työntekijän ja työnantajan tulisi sopia joustotyöajan käyttöönottamisesta sopimuksella, jossa määritellään muun muassa lepoajat ja mahdollinen kiinteän työajan osuus.

Liukuvan työajan sääntelyyn ehdotetaan kevennyksiä. Liukuvalla työajalla tarkoitetaan sitä, että työntekijä voi itse sovituissa rajoissa määrätä työpäivänsä alkamis- ja päättymisajankohdan. Kuten nykyisinkin, liukuvasta työajasta tulisi sopia työnantajan ja työntekijän kesken. Sopimuksessa olisi sovittava vähintään kiinteästä työajasta, jolloin työntekijän on oltava töissä ja jolloin hän ei voi käyttää liukumaa. Uudessa laissa päivittäiseksi liukumarajaksi ehdotetaan nykyisen kolmen tunnin sijaan neljää tuntia. Työnantaja ja työntekijä voisivat myös sopia, että työntekijällä on oikeus jakaa työpäivä siten, että kiinteän työajan ja liukumatyöajan väliin tulee keskeytys. Tämä helpottaisi esimerkiksi työn ja lastenhoidon yhteensovittamista.

Nykyisin monien alojen työehtosopimuksissa säädetään työaikapankista, mutta asiasta ei säädetä laissa. Uuteen työaikalakiin ehdotetaankin lisättävän työaikapankkia koskevia määräyksiä. Työaikalaissa työaikapankilla tarkoitettaisiin mahdollisuutta säästää ja yhdistää toisiinsa työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia. Näin työntekijä voisi esimerkiksi viettää keskimääräistä pidempiä lomia. Lakiin kirjattuja määräyksiä työaikapankista voisi soveltaa riippumatta siitä, onko työnantajan noudatettava normaali- tai yleissitovuuden perusteella työehtosopimusta vai ei. Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on työaikapankkia koskevia määräyksiä, työpaikalla voitaisiin sopia, otetaanko käyttöön työaikalain vai työehtosopimuksen mukainen työaikapankkijärjestelmä.

Seuraavaksi lakiehdotuksen valmistelu jatkuu eduskunnassa. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan 1.1.2020. Lisätietoa lain valmistelusta on luettavissa eduskunnan verkkosivuilla sekä hallituksen esityksestä TEM:n tiedotteesta.

Vieritä ylös