YVA-lain hankeluetteloon ehdotetaan muutoksia

Valtioneuvosto antoi elokuussa eduskunnalle hallituksen esityksen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, nk. YVA-laki) liitteen 1 muuttamisesta. Liitteessä 1, jota kutsutaan myös hankeluetteloksi, luetteloidaan hankkeet, joille tulee aina tehdä YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely (nk. YVA-menettely). Muutosten tarkoituksena on ajantasaistaa hankeluetteloa ja yhdenmukaistaa sitä YVA-direktiivin hankeluettelon sekä Suomen ja Viron kahdenvälisen ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn sopimuksen kanssa.

Uusina hankkeina luetteloon ehdotetaan lisättäväksi turkiseläinten pito, kalankasvatus- ja kalanviljelylaitokset merialueilla, Suomen ja Viron väliset tunnelit sekä toriumin louhinta, talteenotto, rikastaminen ja käsittely. Lisäksi useisiin hankeluettelossa jo oleviin hanketyyppeihin ehdotetaan muutoksia ja tarkennuksia. Esimerkiksi uraanin koelouhinnalta, koerikastamiselta ja muulta vastaavalta käsittelyltä vaadittaisiin jatkossa YVA-menettelyä. Nykyisin koetoiminta on jätetty YVA-velvollisuuden ulkopuolelle, mutta jatkossa poikkeuksena olisi ainoastaan uraanin pienimuotoinen käsittely laboratoriossa tai koerikastamossa.

Raakaöljyn jalostamojen osalta hankeluetteloon lisättäisiin poikkeus, jonka mukaan voiteluaineiden valmistaminen ei edellyttäisi YVA-menettelyä. Hallituksen esityksessä todetaan, että voiteluaineiden valmistuksen ympäristövaikutukset eivät pääsääntöisesti ole yhtä merkittäviä kuin raakaöljyn valmistuksen ympäristövaikutukset, minkä vuoksi poikkeuksen lisääminen on perusteltua.

Tuulivoimalahankkeiden osalta YVA-menettelyn toteuttamisvelvollisuuden rajaa ehdotetaan korotettavan 30 megawatista 45 megawattiin. Rajan korottamista perustellaan tuulivoimaloiden teknologisella kehityksellä, joka vaikuttaa myös tuulivoimaloista aiheutuviin ympäristövaikutuksiin. Tuulivoimalahankkeiden yksittäisten laitosten määrää koskeva raja pysyisi ennallaan. YVA-menettely on pakollinen, jos hankkeessa pystytetään yksittäisiä tuulivoimalaitoksia vähintään kymmenen kappaletta.

Jätteitä biologisin menetelmin käsittelevien laitosten YVA-velvollisuuteen ehdotetaan myös muutosta. Jätteiden biologisella käsittelylaitoksella tarkoitetaan esimerkiksi mädättämöä, biokaasulaitosta tai kompostointilaitosta. Hallitus esittää biologisen käsittelylaitoksen YVA-velvollisuuden rajaa nostamista 20 000 tonnin vuotuisesta jätemäärästä 35 000 tonnin vuotuiseen jätemäärään.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta. Lisätietoa aiheesta voi lukea ympäristöministeriön tiedotteesta.

Vieritä ylös