Uusi raideliikennelaki voimaan tammikuun 2019 alusta alkaen

Uusi raideliikennelaki (1302/2018) on astunut voimaan tammikuun 2019 alusta alkaen. Uudessa laissa on säädetty rautatieturvallisuudesta, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta, rautatiemarkkinoista ja kaupunkiraideliikenteen hallinnasta. Laki korvaa rautatielain (304/2011) sekä lain kaupunkiraideliikenteestä (1412/2015).

Raideliikennelailla pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan unionin neljänteen rautatiepakettiin sisältyvät säädökset. Samalla toteutetaan rautatielainsäädännön kokonaisuudistus, jonka tavoitteena on rautatiemarkkinoiden toimivuuden parantaminen sekä sääntelyn selkiyttäminen. Uusi raideliikennelaki pitää sisällään muun muassa tasapuoliset rataverkon käyttöedellytykset eri rautatieyrityksille kotimaan henkilöliikenteessä.

Turvallisuustodistus

Jatkossa rautatieliikenteen harjoittajat voivat hakea yhtenäistä turvallisuustodistusta Suomen rataverkolla harjoitettavaa rautatieliikennettä varten joko Liikenne- ja viestintävirastolta tai Euroopan unionin rautatievirastolta. Jos rautatieliikennettä on tarkoitus harjoittaa useamman ETA-valtion alueella, turvallisuustodistusta tulee hakea Euroopan unionin rautatievirastolta.

Yksityiset rautatiet

Uudessa raideliikennelaissa on kevennetty yksityisraiteiden haltijoita koskevia velvoitteita. Jatkossa yksityisraiteiden haltijoilla on mahdollisuus ilmoittaa yksityisraiteensa Liikenne- ja viestintävirastolle nykyisen Euroopan unionin lainsäädännön edellyttämän turvallisuuslupavaatimuksen sijasta. Komission katsomista strategisista syistä merisatamaraiteiden haltijoiden on kuitenkin haettava jatkossakin turvallisuuslupaa Liikenne- ja viestintävirastolta. Uudistuksen myötä myös ilmoitusmenettelyihin tuli kevennyksiä. Jatkossa yksityisraiteilla liikkuva kalusto voidaan ottaa käyttöön EU-sääntelyä kevyemmällä käyttöönottoluvalla.

Paikantaminen

Laissa on annettu myös uudet, paikantamista koskevat velvoitteet. Paikantamista koskevilla velvoitteilla pyritään varmistamaan liikenneturvallisuus ja sujuva raideliikenne uudistuneessa toimintaympäristössä.

Raideliikennelaki on voimassa 1.1.2019 alkaen, mutta raideliikennelain rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta kesäkuun 2019 puolesta välistä alkaen.

Lue aiheesta lisää Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteesta.