Eduskunnalle syysistuntokaudella annettavat hallituksen esitykset

Hallitus on hyväksynyt lainsäädäntösuunnitelman syysistuntokaudelle 2018. Lainsäädäntösuunnitelma sisältää 221 hallituksen esitystä, jotka on tarkoitus antaa eduskunnalle vaalikauden loppuun mennessä. Suunnitelma on perinteiseen tapaan julkaistu pdf-tiedostona, mutta myös päivittyvänä versiona osoitteessa https://valtioneuvosto.fi/lainsaadantosuunnitelma.

Verkkosivuilta ilmenee kunkin lakihankkeen tämänhetkinen valmisteluvaihe sekä arvio viikosta, jolla hallitus esittelee asian eduskunnalle. Verkkosivulle lisätään tiedot mahdollisista uusista, istuntokauden aikana lainsäädäntösuunnitelmaan lisätyistä hallituksen esityksistä. Myös menneen kevätistuntokauden lainsäädäntösuunnitelma on luettavissa samalla verkkosivulla.

Syysistuntokauden lainsäädäntösuunnitelmaan sisältyy jälleen useita elintarvike- ja EHS-lainsäädäntöä koskevia muutosehdotuksia.

 

ELINTARVIKKEET

 

Laki muuntogeenisten organismien viljelyn rajoittamisesta

Syyskuun alussa eduskunnalle annettiin hallituksen esitys laiksi muuntogeenisten organismien viljelyn rajoittamisesta. Uuden lain tarkoituksena on saattaa voimaan EU:n keväällä 2015 antama direktiivimuutos, jossa on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organisimien viljelyä tai kieltää se alueellaan. Uudella lailla on tarkoitus luoda menettelyt, joiden mukaisesti Suomi voisi rajoittaa muuntogeenisten organismien viljelyä kansallisesti joko vaatimalla muuntogeenisen organismin viljelyluvan mukauttamista tai laatimalla kansallisia rajoituksia tai kieltoja. Lain arvioidaan tulevan voimaan 1.1.2019.

 

Elintarvikemarkkinalaki

Eduskunnalle annettiin äskettäin myös hallituksen esitys elintarvikemarkkinalaiksi. Lakia sovellettaisiin elinkeinonharjoittajien välisiin elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden kauppaa koskeviin sopimuksiin ja käytäntöihin. Uuden lain tavoitteena on parantaa elintarvikemarkkinoiden toimivuutta sekä turvata elintarvikeketjussa heikoimmassa asemassa olevien toimijoiden asemaa. Lain avulla pyrittäisiin varmistamaan tuottajille mahdollisuus saada maataloustuotteiden myyntiä koskevat sopimukset kirjallisina ja siten, että niissä on tietty vähimmäissisältö. Lain noudattamista valvoisi uusi viranomainen, elintarvikemarkkinavaltuutettu. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

 

Uusi elintarvikelaki

Viikolla 40 eduskunnalle on tarkoitus antaa hallituksen esitys uudeksi elintarvikelaiksi. Uusi laki korvaisi vanhan, samannimisen lain. Kyseessä on lain kokonaisuudistus, jonka tavoitteena on keventää elintarvikealan toimijoiden ja viranomaisten hallinnollista taakkaa sekä selkeyttää nykyistä, hyvin hajanaista lainsäädäntöä. Uuden lain säätämisen yhteydessä uudistettaisiin myös elintarvikelain nojalla annetut asetukset. Tavoitteena on, että uusi elintarvikelaki tulisi voimaan 1.1.2020. Lisätietoa lain valmistelusta voi lukea kesäkuussa julkaistusta uutisestamme sekä maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

 

ENERGIA

 

Laki hiilen energiakäytön kieltämisestä

Hallituksen esitys laiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä annettaneen eduskunnalle viikolla 42. Lain tavoitteena olisi kieltää hiilen käyttö sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineena 1.5.2029 alkaen. Huolto- ja toimitusvarmuuden turvaamiseksi kieltoon säädettäisiin joitakin poikkeuksia. Lisätietoa on saatavilla muun muassa TEM:n tiedotteessa.

 

Laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä

Samalla viikolla hiilen energiakäytön kieltämistä koskevan hallituksen esityksen kanssa eduskunnalle on tarkoitus esitellä hallituksen esitys laiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä. Lailla olisi tarkoitus säätää, että lämmitykseen, työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetusta kevyestä polttoöljystä osa olisi korvattava biopolttoöljyllä vuodesta 2021 alkaen. Aiheesta kerrotaan lisää TEM:n tiedotteessa.

 

KEMIKAALIT

 

Kemikaaliturvallisuuslain muutos: toiminnan suojaaminen turvauhilta

Kemikaaliturvallisuuslakiin ehdotetaan muutosta, joka velvoittaisi toiminnanharjoittajat suojaamaan toimintonsa turvauhilta. Turvauhilla tarkoitettaisiin muun muassa rikollista toimintaa sekä tahallista vahingontekoa. Muutoksella säädettäisiin kaikkia toiminnanharjoittajia velvoittavista turvauhkiin varautumisen ja turvallisuusjärjestelyjen yleisistä perusteista. Turvauhkiin varautumisen lupa- ja valvontatehtävistä huolehtisivat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto sekä pelastusviranomainen. Esitys on tarkoitus esitellä eduskunnalle viikolla 48.

 

YMPÄRISTÖ

 

Yhden luukun malli ympäristölupa-asioissa

Lokakuun alkupuolella, viikolla 41, hallituksen on tavoitteena esitellä eduskunnalle iso joukko lakimuutoksia, joilla säädettäisiin niin sanotusta yhden luukun mallista. Yhden luukun mallissa toiminnanharjoittaja voisi hakea useita toimintaansa liittyviä ympäristöllisiä lupia yhden viranomaisen kanssa asioiden ja saada päätökset kaikista yhtä aikaa vireille laittamistaan lupahakemuksista samanaikaisesti. Lisätietoa yhden luukun mallista on luettavissa ympäristöministeriön sivuilla.

 

Sähköisen asioinnin edistäminen ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa

Hallitus valmistelee muutosta, jolla edistettäisiin sähköistä asiointia ja digitaalisten palvelujen ensisijaisuutta ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa. Hallituksen esitys asiasta on tarkoitus antaa eduskunnalle viikolla 43.

 

Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

Hallituksen tavoitteena on säätää laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta. Laissa säädettäisiin alueen pilaantuneisuuden selvittämisen ja pilaantuneen alueen puhdistamisen tukemisesta ympäristöministeriölle osoitetuista määrärahoista. Lain tarkoituksena olisi parantaa ympäristön tilaa poistamalla terveydelle tai ympäristölle aiheutuvaa vaaraa tai haittaa. Hallituksen esitys uudeksi laiksi esiteltäneen eduskunnalle viikolla 46.

 

Päästökauppalain muuttaminen

Päästökauppadirektiivin muutos tuli voimaan keväällä 2018, joten kansallista päästökauppalakia on tarpeen muuttaa EU-sääntelyä vastaavaksi. Muutokset koskevat päästökauppakautta 2021—2030. Samalla lakiin esitettäisiin kansallisesti havaittuja parannustarpeita. Hallituksen esitys päästökauppalain muuttamisesta aiotaan antaa eduskunnalle viikolla 45. Aiheesta voi lukea lisää valtioneuvoston tiedotteesta.

 

HR

 

Uusi työaikalaki

Uuden työaikalain valmistelusta on käyty paljon julkista keskustelua viimeisen vuoden aikana. Hallituksen esitys uudeksi työaikalaiksi on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi viikolla 39. Uuden lain tavoitteena on päivittää työaikasääntely vastaamaan nykypäivän työelämän tarpeita.

 

Vuosilomalain muuttaminen

Vuosilomalakiin on tarkoitus tehdä EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännöstä johtuvia muutoksia. Arviolta viikolla 44 eduskunnalle annetaan hallituksen esitys, jolla säädettäisiin työntekijän oikeudesta neljän viikon palkalliseen vuosilomaan sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvasta poissaolosta huolimatta.  Lisätietoa asiasta voi lukea TEM:n tiedotteesta.

 

Vieritä ylös