Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin lakiasiantuntijoiden tuottamat artikkelit lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. 

 • Kaikki
 • Elintarvikkeet
 • Kemikaalit
 • Koneet ja laitteet
 • Liikenne ja kuljetus
 • Talous
 • Tietosuoja
 • Työ
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Vastuullisuustyössä
 • Ympäristö

Lakiasiantuntija Tarja Anunti Tilisanomissa: Henkilötiedot rekryssä – mitä tietoja työnantaja saa kerätä työnhakijasta?

Työnantajalla on lähtökohtainen vastuu työntekijöiden tietosuojan toteutumisesta ja yksityisyyden säilymisestä. Vastuu ulottuu myös rekrytointiin. Tässä artikkelissa luodaan katsaus siihen, mitä tietoja työnantaja saa työnhakijoista kerätä ja millä ehdoin.

Lue lisää →

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2021!

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2021! Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme rauhallista joulua sekä onnea ja menestystä …

Lue lisää →

Biopolttoaineista ja bionesteistä annettuun lakiin muutoksia – lain soveltamisalaan kuuluvien toiminnanharjoittajien määrä kasvaa merkittävästi

Esitettyjen muutosten myötä sääntelyn piiriin kuuluvien kohteiden määrä nousee ja samalla lainsäädännön soveltamisala laajenee. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa kestävyyslaki koskettaa 15 toiminnanharjoittajan sijaan noin 150 toiminnanharjoittajaa.

Lue lisää →

Aerosolisääntely muuttui – uusi aerosolilaki ja aerosoliasetus tulivat voimaan

Laki aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja valtioneuvoston asetus aerosolien vaatimustenmukaisuudesta tulivat voimaan 1.12.2020. Aerosolilaki on täysin uusi tuotelaki, jolla kumottiin vanha aerosoliasetus. Samalla tehtiin muutoksia kemikaaliturvallisuuslain aerosoleja koskeviin säännöksiin.

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Tarja Anunti Tilisanomissa: Whistleblower-direktiivi suojelee työntekijöitä ja asettaa vaatimuksia suurelle osalle yrityksistä

Whistleblower-direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka havaitsee tai epäilee työnsä yhteydessä yleisen edun vastaista toimintaa, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Lue lisää →

Varmista, että REACH-rekisteröintitiedot ovat ajan tasalla – uusi asetus tarkentaa rekisteröintitietojen päivittämisen määräaikoja

Rekisteröinnin tarkoituksena on kerätä tietoja aineiden ominaisuuksista ja varmistaa niiden turvallinen käyttö ihmisen terveyden ja ympäristön kannalta. Rekisteröijä on vastuussa ainetta koskevien tietojen hankkimisesta sekä siitä, että rekisteröintitiedot saatetaan viipymättä ajan tasalle.

Lue lisää →

Biologisia tekijöitä koskeva lainsäädäntö muuttui – muutoksilla tehostetaan työntekijöiden suojelua biologisten tekijöiden aiheuttamilta terveyshaitoilta

Työntekijöiden suojelua työhön liittyvien biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta tehostettiin lainsäädäntömuutoksin. Biologisista tekijöistä annettiin lokakuussa kaksi uutta asetusta, jotka astuivat voimaan 15. marraskuuta 2020.

Lue lisää →

Laki sähköautojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista tuli voimaan

Uusien tai laajamittaisesti korjattavien rakennusten pysäköintipaikkojen yhteyteen on jatkossa asennettava latauspistevalmiudet laissa määritellyin ehdoin. Tavoitteena on edistää liikenteen sähköistämistä, millä osaltaan pyritään saavuttamaan tavoite hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035.

Lue lisää →

Rakennusten energiatehokkuutta pyritään tehostamaan uudella asetuksella

Ympäristöministeriö on antanut uuden asetuksen koskien rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokkuusvaatimuksia. Tavoitteena on varmistaa, että rakennusten tekniset järjestelmät toimivat energiatehokkaasti, ja että rakennusten sisäilmaston laatu säilyy hyvänä.

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Tarja Anunti Tilisanomissa: Kirjanpitäjän rooli muuttuu – Muuttuvatko vastuun rajat?

Kirjanpitäjällä on rikosoikeudellinen ja taloudellinen vastuu tekemästään kirjanpidosta. Riskien minimoimiseksi kirjanpitäjän on tärkeää pitää oma lakiosaamisensa ajantasaisena.

Lue lisää →

Yhteistyössä Citrus Solutions Oy: Ajankohtaisia kuulumisia tietosuojasta

EU:n tuomioistuin kumosi heinäkuussa EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn, jota monet organisaatiot olivat käyttäneet perusteena henkilötietojensa käsittelylle USA:ssa. Kaikki henkilötietojen siirtämiset USA:han, jotka perustuivat ainoastaan Privacy Shield -järjestelyyn, ovat olleet mitättömiä 16. heinäkuuta lähtien.

Lue lisää →

Työneuvosto: ruokalähetit ovat työsuhteessa

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Työneuvosto on antanut kaksi lausuntoa koskien alustatalouden freelancer-työntekijöiden asemaa. Sen mukaan ruokalähetit tekevät työtään työsuhteessa ja kuuluvat työaikalain soveltamisen piiriin.

Lue lisää →

Kohti turvallisempaa työympäristöä – HTP-asetus kertoo haitalliseksi tunnetut pitoisuudet

Terveydelle haitallisia tekijöitä esiintyy monenlaisissa työympäristöissä ja työtehtävissä. Työantajalla on kokonaisvaltainen velvollisuus suojella työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, ja työnantajan on otettava HTP-arvot huomioon työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa sekä työympäristön suunnittelussa.

Lue lisää →

Yhteistyössä Legio Ostiensis: Työelämäterveiset Joensuun Tiedepuistolta

Lakiasiantuntija Samuli Tiirikainen kertoo, miten päätyi töihin Linnunmaa Lexille, ja mitä me lexiläiset oikein teemme. Juttu on toteutettu yhteistyössä ainejärjestö Legio Ostiensiksen kanssa osana Manipulus-verkkolehteä.

Lue lisää →

Uusi lainsäädäntösuunnitelma lupaa muutoksia muun muassa aerosolisääntelyyn

Lainsäädäntösuunnitelmassa kerrotaan hallituksen esityksistä, jotka aiotaan antaa eduskunnan käsiteltäviksi istuntokauden aikana. Tässä uutisessa esitellään joitakin keskeisiä lainsäädäntösuunnitelmassa listattuja hankkeita.

Lue lisää →

Suomesta johdettu ulkomainen yritys yleisesti verovelvolliseksi

Ulkomaisia yhteisöjä koskevaan verotussääntelyyn kaavaillaan muutoksia ensi vuodesta alkaen. Muutoksella halutaan varmistaa, että sellaisia yhteisöjä, joilla on selkeät siteet Suomeen, pidetään maassa yleisesti verovelvollisina.

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Tarja Anunti Tilisanomissa: Uusi työaikalaki ja uusittavat TES:t muuttavat työelämää asteittain

Työaikalain, työehtosopimuksen ja työsopimuksen suhde riippuu työehtosopimuksen sitovuudesta.

Lue lisää →

UFI-tunniste tuottaa tietoa myrkytystietokeskuksille

Uusi yhteiseurooppalainen myrkytystietokeskusilmoitus (Poison Centre Notification) tulee käyttöön asteittain vuoden 2021 alusta alkaen. PCN-ilmoituksen tietovaatimuksiin onkin syytä varautua yrityksissä viimeistään nyt.

Lue lisää →

Työoikeuden perusteet HR:lle ja esimiehille 12.11.2020

Tule kertaamaan ja syventämään tietojasi työelämän voimassa olevasta lainsäädännöstä, työnantajaa ja esimiehiä koskevista vastuista sekä työsuhteiden muutostilanteista!

Lue lisää →

SCIP-tietokanta käyttöön alkuvuodesta 2021

SCIP-tietokanta julkaistaan lokakuussa 2020, ja toiminnanharjoittajia koskeva ilmoitusvelvollisuus tulee voimaan 5. tammikuuta 2021. Viimeistään nyt kannattaa siis selvittää, onko yrityksenne SCIP-velvoitteiden piirissä, ja mitä käytännön toimenpiteitä velvoitteiden täyttäminen edellyttää.

Lue lisää →

Tilaa uutiskirjeemme!

Vieritä ylös