Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin lakiasiantuntijoiden tuottamat artikkelit lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. 

 • Kaikki
 • Elintarvikkeet
 • Kemikaalit
 • Koneet ja laitteet
 • Liikenne ja kuljetus
 • Talous
 • Tietosuoja
 • Työ
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Vastuullisuustyössä
 • Ympäristö

Puupölyn ja kvartsipölyn syöpävaara ei ole riittävästi tiedossa työpaikoilla

Työnantajan velvollisuutena on jatkuvasti etsiä ja toteuttaa toimenpiteitä, jotta työntekijät eivät altistuisi syöpävaaralle. Työsuojelutarkastuksissa on käynyt ilmi, että puupölyn ja kvartsipölyn aiheuttamaa syöpävaaraa ei tiedosteta vielä riittävästi työpaikoilla.

Lue lisää →

Henkilötietojen keräämistä työsuhteen aikana halutaan selkiyttää

Työelämän tietosuojalain 4 §: muutoksella halutaan laajentaa työnantajan oikeutta kerätä työntekijän henkilötietoja ilman suostumusedellytystä työn johtamista, valvontaa ja lakisääteisten velvoitteiden toteuttamista varten. Lakiehdotus on lausuntokierroksella.

Lue lisää →

Jätteiden erilliskeräystä ja kierrätystä pyritään lisäämään — uudet asetusluonnokset käsittelyssä

Jätelainsäädännön uudistus on käynnissä ja jätesäädöspakettiin kuuluvat asetusluonnokset ovat lausuntokierroksella. Kyseisten asetusten tavoitteena on lisätä jätteiden erilliskeräystä ja kierrätystä.

Lue lisää →

Uusi asetus henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä voimaan elokuussa

Uudistuksella selkeytetään sääntelyä ja täsmennetään henkilönsuojainten turvalliseen käyttöön liittyviä säännöksiä. Asetuksessa säädetään suojainten turvallisen käytön lisäksi käytettävien henkilönsuojainten ominaisuuksista, arvioinnista ja valinnasta.

Lue lisää →

Painelaitteiden käytön valvontaan uusi linjaus — valvontakohteiden enimmäismäärää ja kohteiden etäisyyksiä tarkennetaan

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on antanut uuden linjauksen koskien painelaitteiden käytön valvontaa. Uudella linjauksella pyritään varmistamaan painelaitteiden käytön turvallisuutta sekä käytön valvojan edellytyksiä hoitaa tehtäväänsä.

Lue lisää →

Asetusehdotus SUP-direktiivin toteuttamisesta on lausuntokierroksella

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annettu direktiivi eli SUP-direktiivi asettaa myyntikieltoja ja merkintävaatimuksia tietyille kertakäyttöisille muovituotteille. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää kertakäyttöisten muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, etenkin vesiympäristöön sekä edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla.

Lue lisää →

ECHA ehdottaa seitsemää erityistä huolta aiheuttavaa ainetta luvanvaraiseksi

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa seitsemän erityistä huolta aiheuttavan aineen (SVHC-aineen) lisäämistä luvanvaraisten aineiden luetteloon. Yritysten on haettava lupaa jatkaakseen aineen käyttöä sen jälkeen, kun aine on lisätty luvanvaraisten aineiden luetteloon.

Lue lisää →

Verkkokaupan arvonlisäverotuksen uudistukset voimaan heinäkuussa

Etämyyntiä koskevien EU-direktiivien muutokset vaikuttavat laajasti verkkokauppaan. Jatkossa arvonlisäveroa kannetaan myös pienistä, alle 22 euron EU:n ulkopuolelta tapahtuvista verkko-ostoksista ja lähetyksistä.

Lue lisää →

Lakiasiantuntija Tarja Anunti Tilisanomissa: Työaikalaki ja matkustaminen: 4 kysymystä ja 4 vastausta

Työaikalain tulkinta aiheuttaa päänvaivaa niin työnantajien kuin työntekijöiden keskuudessa. Erityisesti matkustamiseen liittyvät kysymykset askarruttavat monia. Eikä ihme, sillä lakia tulkitaan usein tapauskohtaisesti, ja se myös mahdollistaa monia poikkeuksia. Kokosimme tähän artikkeliin tyypillisiä ongelmakohtia ja vastauksia.

Lue lisää →

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa, ilmoitusmenettely ja rekisteröintimenettely

Mihin toimenpiteisiin tarvitaan ympäristölupa, ja mistä lupaa haetaan? Tähän artikkeliin on koottu tiivistetysti, miten suunnistaa ympäristöluvan, ilmoitusmenettelyn ja rekisteröintimenettelyn välillä.

Lue lisää →

Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemia koskevan JANO-asetuksen velvoittama ensimmäinen määräaika lähenee — toimintasuunnitelma poikkeuksellisia tilanteita varten toimitettava 18.5.2021 mennessä

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristövaatimuksista eli nk. JANO-asetus tuli voimaan 18.5.2020. JANO-asetuksen 13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on laadittava toimintasuunnitelma poikkeuksellisia tilanteita varten. Tässä artikkelissa on nostettu esille kolme tärkeää kysymystä, mitä toimintasuunnitelmasta tulee tietää.

Lue lisää →

Kausityölain muutokset joustavoittavat kausityön käyttöä ja keventävät työnantajan ilmoitusvelvoitteita

Työntekijätietojen ilmoittaminen ulkomailta tulevien kausityöntekijöiden osalta kevenee. Tutun kausityöntekijän palkkaaminen uudelleen helpottuu, kun selvitystä työnteon edellytyksistä ja työehdoista ei tarvitse esittää uudelleen. Samalla uudistus kiristää seuraamuksia kausityölain laiminlyönneistä.

Lue lisää →

Nostolaitteiden lakisääteiset määräaikaistarkastukset – oletko muistanut huolehtia näistä?

Työssä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuudesta tulee huolehtia koko niiden käyttöiän ajan – työnantajalla on tähän työturvallisuuslakiin (738/2002) perustuva velvollisuus. Mitä lakisääteisistä määräaikaistarkastuksista tulisi tietää?

Lue lisää →

Uusi elintarvikelaki voimaan – luvassa selkeämpää sääntelyä, tehostettua valvontaa ja uusia maksuja

Uudella elintarvikelailla sujuvoitetaan elintarvikevalvontaa ja otetaan käyttöön uusia maksuja, joilla tehostetaan valvontatyötä ja ennaltaehkäistään elintarvikesäännösten vastaista toimintaa.

Lue lisää →

Työehtojen paikallinen sopiminen nostaa päätään: Miten työmarkkinoiden murros näkyy yritystasolla?

Työehtosopiminen elää vahvassa murrosvaiheessa, sopimisen painottuessa yhä enemmän yritystasolle. Myös hallitusohjelmassa on sitouduttu edistämään paikallista sopimista. Tavoitteet yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ovat selkeät ja yhtenäiset, mutta millaisilla keinoilla ne ovat saavutettavissa?

Lue lisää →

Muistithan huolehtia yrityksen edunsaajailmoituksen tekemisestä kaupparekisteriin?

Rahanpesulaki velvoittaa yrityksiä ilmoittamaan tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin. Patentti- ja rekisterihallituksen tiedotteen mukaan edunsaajailmoitus puuttuu kuitenkin yli 100 000 yritykseltä. Jos yrityksesi edunsaajailmoitus on vielä tekemättä, huolehdi siitä viipymättä.

Lue lisää →

ECHA on ehdottanut maaliskuussa 2021 kahdeksaa uutta ainetta SVHC-aineiksi

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on ehdottanut maaliskuussa 2021 kahdeksaa uutta ainetta erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC-aineiksi). SVHC-aineet ovat aineita, joilla on havaittu olevan ympäristön ja ihmisen terveyden kannalta haitallisia ominaisuuksia.

Lue lisää →

Uudistetun jätelain tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021 – Mitä muutoksia tämä tuo tulessaan?

Hallitus antoi 25.3.2021 eduskunnalle esityksen jätelain muuttamiseksi. Uudistus laajentaa jätteiden erilliskeräysvelvoitteita sekä toimijoiden tiedonanto- ja kirjanpitovelvollisuuksia. Tässä artikkelissa on nostettu esille viisi poimintaa keskeisistä esitetyistä muutoksista.

Lue lisää →

Kuu kiurusta kesään, kesätyörekrystä vähäsen – Työnantajan muistilista nuorta työntekijää palkattaessa

Kesätyöntekijöiden rekrytointi käy kuumana ja kesälomien alkaessa monilla työpaikoilla otetaan pian vastaan uudet nuoret työntekijät. Nyt onkin erinomainen hetki tarkistaa ja päivittää tiedot siitä, mitä työnantajan on hyvä muistaa palkatessaan nuoren, alle 18-vuotiaan työntekijän.

Lue lisää →

Työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin piiriin – Työturvallisuuslakia täsmennetään

Työturvallisuuslakia täsmennetään siten, että työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen otetaan huomioon osana työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. Muutoksen tavoitteena on vähentää työajan ulkopuolella tapahtuvasta matkustamisesta työntekijöille aiheutuvaa kuormitusta ja terveydellisiä haittoja.

Lue lisää →

Tilaa uutiskirjeemme!

Vieritä ylös