UFI-tunniste tuottaa tietoa myrkytystietokeskuksille

Uusi yhteiseurooppalainen myrkytystietokeskusilmoitus (Poison Centre Notification) tulee käyttöön asteittain vuoden 2021 alusta alkaen. PCN-ilmoituksen tietovaatimuksiin onkin syytä varautua yrityksissä viimeistään nyt. Tässä artikkelissa käsitellään yhtenä osana PCN-ilmoitukseen liittyvää vaarallisten kemikaalien ja seosten yksilöityä koostumustunnistetta, eli niin kutsuttua UFI-tunnistetta.

Mistä UFI-tunnisteessa on kyse?

Vaatimus toimittaa tietoja vaarallisista seoksista perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan asetuksen 1272/2008 (CLP-asetus) liitteeseen VIII. Myrkytystietokeskukset tarvitsevat tehtäviensä suorittamista varten tietoja markkinoille saatetuista seoksista, jotka on luokiteltu vaarallisiksi terveydelle aiheutuvien tai fysikaalisten vaikutusten perusteella. Tähän asti maahantuojat ja jatkokäyttäjät ovat ilmoittaneet tiedot myrkytystietokeskuksille kansallisesti, ja ilmoituskäytännöt ovat olleet hyvin vaihtelevia eri maiden kesken.

Yksi osa tietojen toimittamistapojen ja tietosisältöjen harmonisointia on UFI-tunnisteen käyttöön ottaminen. UFI-tunniste (Unique Formula Identifier) on yksilöity koostumustunniste, jonka avulla pystytään tunnistamaan terveydelle vaarallisiksi luokitellut seokset. Myrkytystapauksissa myrkytystietokeskukset pystyvät liittämään UFI-tunnisteella merkittyjen seosten koostumustiedot yksiselitteisesti tietoihin, joita tarvitaan myrkytyspotilaiden hoitamiseen. Käytännössä UFI-tunniste on 16-merkkinen numero-/kirjainyhdistelmä, jonka edessä käytetään kirjainlyhennettä UFI.

Miten UFI-tunnistetta käytetään?

UFI-tunnisteen luominen tapahtuu niin sanotun UFI-generaattorin avulla. Kyseessä on Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) verkkosivuilta löytyvä, UFI-tunnisteen luomiseen tarkoitettu sovellus. Tarkka ohjeistus UFI-tunnisteen luomiseen löytyy ECHA:n Poison centres -sivustolta. UFI-tunniste tulee liittää tuotteen varoitusetikettiin, tai sen välittömään läheisyyteen selkeästi luettavana. Tunniste on myös mahdollista painaa suoraan tuotteeseen, tai liittää se siihen erillisellä tarralla huomioiden varoitusetikettejä koskevat yleiset säännöt muun muassa selkeyden ja pysyvyyden osalta.

UFI-tunnisteen luominen on toiminnanharjoittajille täysin maksutonta, ja tunnisteiden käytöstä on myös haluttu tehdä mahdollisimman joustavaa. Näin ollen esimerkiksi tuotantoketjun eri vaiheissa toimivat yritykset voivat halutessaan hakea kukin oman UFI-tunnisteen samalle seokselle, tai vastaavasti sopia, että kaikki toimitusketjussa käyttävät samaa UFI-tunnistetta, kunhan seoksen koostumus pysyy samana.

Liikesalaisuuksiin liittyvien tietojen salassa pysyminen UFI-tunnisteen yhteydessä on turvattu siten, ettei seoksen koostumustietoja ole mahdollista saada selville purkamalla tunnistekoodi. Ainoastaan myrkytystietokeskukset tietävät, mikä seoskoostumus liittyy mihinkin UFI-tunnisteeseen.

Mitä seoksia ilmoittamisvelvollisuus koskee, ja keiden on tehtävä ilmoitus?

Ilmoitus pitää tehdä seoksista, jotka on luokiteltu vaarallisiksi terveyteen kohdistuvien vaikutusten tai fysikaalisten vaarojen perusteella. Myös biosidit ja kasvinsuojeluaineet kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin. UFI-tunniste vaaditaan jatkossa yhtenä osana ECHA:n ilmoitusportaalin kautta myrkytystietokeskuksille tehtävää PCN-ilmoitusta.

Tietojen ilmoittamisvelvollisuus koskee seosten maahantuojia ja jatkokäyttäjiä. Velvoite ei koske seosten loppukäyttäjiä. Myöskään seosten ”uudelleenbrändääjiä” tai muita jakelijoita ilmoitusvelvoite ei suoraan koske, mutta CLP-asetus velvoittaa kuitenkin myös jakelijoita huolehtimaan siitä, että liitteen VIII vaatimuksia noudatetaan.

UFI-tunniste tulee käyttöön 1.1.2021 alkaen

Kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen uusien seosten ilmoituksessa on oltava UFI-tunniste, ja se on lisättävä niiden pakkauksiin 1.1.2021 alkaen. Teollisuuskäyttöön tarkoitetuille uusille seoksille samat säännökset tulevat voimaan 1.1.2024. Jos ilmoitus kansalliseen kemikaalituoterekisteriin on tehty Suomessa ennen edellä mainittuja määräaikoja – ja se on voimassa – sovelletaan UFI-tunnisteiden käyttöönottoon 1.1.2025 saakka jatkuvaa siirtymäaikaa.

Mitään estettä ei ole UFI-tunnisteen lisäämiselle seoksiin jo ennen kuin vaatimukset tulevat virallisesti sovellettaviksi. ECHA:n ohjeistuksen mukaan UFI-tunnisteen käyttöönotto olisi kuitenkin suositeltavaa tehdä samaan aikaan ECHA:n ilmoitusportaalin kautta tehtävän PCN-ilmoituksen kanssa.

Lisätietoja

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkkosivut

ECHA:n tiedote UFI-tunnisteesta yrityksille

Kaipaatko apua kemikaaleja koskevien lakisääteisten velvoitteiden tai kemikaalilainsäädännössä tapahtuvien muutosten hallintaan?

Linnunmaa Lexin EHS-lakiseurantapalvelu tekee yrityksesi kemikaalilainsäädännön seurannasta vaivattomampaa. Kätevän verkkopalvelun avulla otat yritystäsi koskevat lainsäädännön vaatimukset huomioon helposti, ennakoiden ja aikaa säästäen. Linnunmaa Lexistä löydät myös työkalut omien merkintöjen ja tehtävien tekemiseen sekä viestintään ja vastuunjakoon. Käytössäsi ovat lisäksi osaavat asiantuntijamme ja tekninen tuki chatissa.

Pyydä tarjous Linnunmaa Lexistä tästä!

Samuli Tiirikainen

Samuli Tiirikainen

Lakiasiantuntija (EHS)
ON (oikeustieteet)

+358 44 491 9182
samuli.tiirikainen(at)linnunmaalex.fi

Vieritä ylös