SCIP-tietokanta käyttöön alkuvuodesta 2021

EU:n kesällä 2018 hyväksytyn jätesäädöspaketin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Yksi suomalaisiin yrityksiin vaikuttavista, säädöspakettiin sisältyvistä uudistuksista on jätedirektiivin (2008/98/EY) muutettu 9 artikla, jossa velvoitetaan Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) perustamaan uusi tietokanta, jonka avulla pyritään edistämään vaarallisten aineiden pitoisuuksien vähentämistä materiaaleissa ja tuotteissa. SCIP-tietokanta julkaistaan lokakuussa 2020, ja sen velvoitteet tulevat voimaan jo 5.1.2021.

Mistä on kyse?

SCIP (Substances of Concern  In articles as such or in complex objects (Products)) on Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämä tietokanta, johon kootaan tietoa esineistä, jotka sisältävät yli 0,1 painoprosenttia erityistä huolta aiheuttavaa ainetta (SVHC-aine). Tietokannan käyttöönoton tavoitteena on ensinnäkin mahdollistaa esineiden turvallinen hyötykäyttö niiden päädyttyä jätteeksi. SCIP-tietokannan avulla sekä jätteiden käsittelijöiden että niiden hyödyntäjien on mahdollista saada tarkkaa tietoa esineiden valmistuksessa käytetyistä vaarallisista aineista ja aineiden esiintymisestä monimutkaisten tuotteiden osissa. Tavoitteena on myös, että tietokanta edistäisi SVHC-aineiden vaiheittaista korvautumista turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

SCIP-tietokanta julkaistaan lokakuussa 2020, ja toiminnanharjoittajia koskeva ilmoitusvelvollisuus tulee voimaan 5. tammikuuta 2021. Viimeistään nyt kannattaa siis selvittää, onko yrityksenne SCIP-velvoitteiden piirissä, ja mitä käytännön toimenpiteitä velvoitteiden täyttäminen edellyttää.

Tärkeät määritelmät

Erityistä huolta aiheuttava aine

Erityistä huolta aiheuttavat aineet, eli niin sanotut SVHC-aineet, voivat olla esimerkiksi syöpää aiheuttavia, lisääntymiselle vaarallisia tai ympäristölle haitallisia aineita. SVHC-aineiksi tunnistetut aineet on lueteltu ECHA:n ylläpitämällä kandidaattilistalla. SVHC-aineiden käyttö aiheuttaa yrityksille erilaisia velvollisuuksia, ja uutena esineiden toimittajia koskevana velvollisuutena tulee siis voimaan tietojen toimittaminen SCIP-tietokantaan alkuvuodesta 2021. Kandidaattilistan seuraaminen on tärkeää, koska sille lisätään uusia vaarallisiksi tunnistettuja aineita kaksi kertaa vuodessa. Toisaalta jo listalla olevat aineet voivat päätyä luvanvaraisiksi aineiksi.

Esine

Mikä sitten on esine? EU:n tuomioistuinkäytännössä itsenäiseksi esineeksi on määritelty kappale, jonka erityinen muoto, pinta tai rakenne määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus. Käytännön ongelmaksi SCIP-ilmoitusvelvollisuuden osalta saattavat muodostua moniosaiset esineet, joiden jokainen yksittäinen osa katsotaan erilliseksi –ilmoitusvelvollisuuden piirin kuuluvaksi – esineeksi. Esimerkiksi jopa tuhansia osia sisältävän auton moottorin yksittäinen O-rengas on katsottava itsenäiseksi esineeksi, jonka osalta 0,1 painoprosentin ilmoitusraja voi ylittyä, vaikka se ei kokonaisen auton osalta ylittyisikään.

Ketä velvoitteet koskevat?

SCIP-tietokantaan liittyvät velvoitteet koskevat:

  • esineiden valmistajia ja kokoajia
  • esineiden EU-maahantuojia
  • esineiden jälleenmyyjiä ja muita toimitusketjun toimittajia, jotka saattavat esineitä markkinoille.

Jälleenmyyjien, jotka toimittavat esineitä ainoastaan suoraan kuluttajille, ei tarvitse toimittaa tietoja SCIP-tietokantaan. Mikäli jälleenmyyjä kuitenkin toimii myös valmistajana tai EU-maahantuojana, on ilmoitus tehtävä.

Mitä velvoitteita yrityksille asetetaan?

Jos esine sisältää SVHC-ainetta yli 0,1 painoprosenttia, on:

  • esineiden toimittajien toimitettava tietoja esineistä ECHA:n SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen
  • esineiden toimittajien tiedotettava toimitusketjun muita toimijoita esineen sisältämistä SVHC-aineista esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi, ja toimitettava vastaavat tiedot pyynnöstä myös kuluttajalle 45 päivän kuluessa
  • esineiden tuottajien ja maahantuojien ilmoitettava ECHA:lle esineen sisältämästä SVHC-aineesta, jos ainetta esiintyy esineessä yli yhden tonnin määrä vuodessa.

ECHA toteutti vuosina 2017–2018 laajan SVHC-aineita koskeneen valvontahankkeen, jossa Suomikin oli mukana. Selvityksen keskeinen havainto oli, että tieto SVHC-aineista kulkee varsin huonosti yritykseltä toiselle. Yrityksissä havaittiin olevan puutteita lainsäädännön tuntemuksessa, minkä taustalla oli usein se, ettei yrityksellä ollut käytössä SVHC-aineiden hallintaan liittyviä viestintä- ja seurantajärjestelmiä. Sekä lainsäädännön tuntemus että siihen liittyvien vaatimusten tunnistaminen on siis olennaisen tärkeä asia SVHC-aineita käyttävien yritysten toiminnassa.

Kaipaatko apua SVHC-aineita koskevien lakisääteisten velvoitteiden, tai kemikaali- ja jätelainsäädännössä tapahtuvien muutosten hallintaan?

Linnunmaa Lexin EHS-lakiseurantapalvelu tekee yrityksesi lainsäädännön seurannasta vaivattomampaa. Kätevän verkkopalvelun avulla otat yritystäsi koskevat lainsäädännön vaatimukset huomioon helposti, ennakoiden ja aikaa säästäen. Linnunmaa Lexistä löydät myös työkalut omien merkintöjen ja tehtävien tekemiseen sekä viestintään ja vastuunjakoon. Käytössäsi ovat lisäksi osaavat asiantuntijamme ja tekninen tuki chatissa.

Pyydä tarjous Linnunmaa Lexistä tästä!

 

Samuli Tiirikainen

Samuli Tiirikainen

Lakiasiantuntija (EHS)
ON (oikeustieteet)

+358 44 491 9182
samuli.tiirikainen(at)linnunmaalex.fi

Vieritä ylös