Kertakäyttömuovien käyttöä rajoitetaan vuoteen 2021 mennessä

EU on tarttunut maailmanlaajuiseen muovijäteongelmaan hyväksymällä direktiivin, jolla rajoitetaan kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä. Direktiivin tarkoituksena on vähentää muovijätteen määrää muun muassa kieltämällä tiettyjen muovituotteiden markkinoille saattaminen, edistämällä muovittomien vaihtoehtojen kehittämistä sekä asettamalla muovisille tuotteille uusia tuotesuunnittelu- ja pakkausmerkintävaatimuksia. Kertakäyttömuovien rajoittaminen on osa komission kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa.

Direktiivin tausta

Neuvosto hyväksyi 21.5.2019 direktiivin tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä. Direktiivillä rajoitetaan ennen kaikkea sellaisten kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä, jotka tyypillisimmin roskaavat Euroopan rantoja. Lähes 90 prosenttia merten roskaantumisesta EU:ssa aiheutuu kertakäyttöisestä muovista, kuten elintarvikepakkauksista, muovipulloista ja muovikorkeista.

Direktiivillä edistetään kiertotalouteen perustuvia toimintamalleja, joissa kertakäyttötuotteiden sijasta etusijalle asetetaan kestävät ja myrkyttömät uudelleenkäytettävät tuotteet. Samalla pyritään kehittämään uudelleenkäyttöjärjestelmiä ja vähentämään jätteen määrää. Kertakäyttöisten muovituotteiden kieltäminen pohjautuu EU:n jätelainsäädäntöön, jossa jätteen vähentäminen on kiertotalouden ensisijainen tavoite.

Vaikka mikromuovit osaltaan lisäävät merten roskaantumista, tällä direktiivillä ei suoranaisesti puututa niihin. Suuret muoviesineet kuitenkin hajoavat ajan kanssa mikromuoviksi, joten suurten muoviesineiden rajoittamisella vähennetään myös mikromuovien aiheuttamaa roskaantumista. Direktiivissä todetaan myös, että EU:n olisi kannustettava kaikkia tuottajia rajoittamaan mahdollisimman paljon mikromuovien käyttöä tuotteissaan.

Tietyt muovituotteet kielletään kokonaan

Direktiivin nojalla jäsenvaltioiden on kiellettävä tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja oxo-hajoavasta muovista valmistettujen tuotteiden saattaminen markkinoille vuodesta 2021 alkaen. Jatkossa kiellettyjä ovat muoviset kertakäyttöiset lautaset, aterimet, pillit, ilmapallojen varret ja vanupuikot. Kiellon tavoitteena on rajoittaa sellaisten kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä, joille on helposti saatavilla kestävämpiä  ja kohtuuhintaisia vaihtoehtoja, ja näin edistää kestävämpien vaihtoehtojen käyttöä sekä innovatiivisia ratkaisuja.

Muovituotteiden kulutusta pyritään vähentämään – kannustetaan muovittomien vaihtoehtojen käyttöä

Muovituotteiden kulutusta pyritään vähentämään asettamalla jäsenvaltioille velvoite kertakäyttöisten muovituotteiden määrälliseen vähennykseen vuoteen 2026 mennessä vuoden 2022 tasoon verrattuna. Vähentämiskeinoja ei säädetä tiukasti, vaan jäsenvaltioille annetaan laajat vapaudet käyttää haluamiaan keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. Keinoja voivat olla esimerkiksi taloudelliset kannustimet, kuten kertakäyttöastioista suoritettava maksu. Lisäksi jäsenvaltiot voivat asettaa markkinointirajoituksia, joiden tarkoituksena on ehkäistä kertakäyttöisten elintarvikepakkausten joutumista roskana ympäristöön. Tällä varmistetaan, että tuotteet korvataan uudelleenkäytettävillä vaihtoehdoilla tai vaihtoehdoilla, jotka eivät sisällä muovia.

Tuotesuunnitteluvaatimuksia juomapulloille

EU pyrkii vähentämään merialueiden saastumista asettamalla uusia tuotevaatimuksia erityisesti sellaisille juomapulloille, joissa on irtoava muovinen korkki tai kansi. Jatkossa markkinoille sallitaan vain sellaisia tuotteita, jotka on suunniteltu siten, että niiden korkit tai kannet eivät päädy ympäristöön. Tämän tueksi on suunnitteilla standardi, jonka avulla tuotevaatimus voidaan panna täytäntöön. Lasiset tai metalliset juomapullot, joissa on muovikorkki tai muovikansi, on kuitenkin rajattu vaatimuksen ulkopuolelle. Rajausta perustellaan sillä, että kyseisiä tuotteita ei yleensä löydetä EU:n rannoilta.

Juomapulloissa tulee jatkossa käyttää kierrätettyä muovia. Vuodesta 2025 alkaen jäsenvaltioiden on varmistettava, että juomapullot, joiden valmistuksessa pääasiallisena materiaalina on käytetty polyeteenitereftalaattia, sisältävät kierrätettyä muovia vähintään 25 prosenttia kaikkien kyseisen jäsenvaltion alueella markkinoille saatettujen PET-pullojen keskiarvona laskettuna. Tuotevaatimuksia koskevat toimenpiteet on saatettava jäsenvaltioissa voimaan viiden vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta.

Pakkausmerkintävaatimuksia kosteuspyyhkeille, suodattimellisille tupakkatuotteille ja juomamukeille

Kuluttajalle on jatkossa ilmoitettava kertakäyttöisen muovituotteen hävittämistä koskevat tiedot. Tuotteelle sopivat, jätehierarkian mukaiset jätehuoltovaihtoehdot tai sen osalta vältettävät jätteen loppukäsittelyvaihtoehdot on ilmoitettava pakkauksessa tai tuotteessa selkeästi. Lisäksi tuotteen epäasiallisesta loppukäsittelystä aiheutuvista ympäristövaikutuksista, kuten roskaantumisen seurauksista, on ilmoitettava kuluttajalle.

Merkintävaatimukset koskevat muun muassa terveyssiteitä, kotitalouksien käyttöön tarkoitettuja kosteuspyyhkeitä, suodattimellisia tupakkatuotteita ja juomamukeja. Merkintävaatimuksia koskevat toimenpiteet on saatettava kansallisesti voimaan kahden vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta.

Laajennettu tuottajavastuu

Laajennetun tuottajavastuun vähimmäisvaatimuksista säädetään yleisesti EU:n jätedirektiivillä. Kertakäyttöisten muovien rajoittamista koskevan direktiivin myötä laajennetun tuottajavastuun piiriin on lisätty uusia tuotteita.

Laajennetun tuottajavastuun piiriin kuuluvat jatkossa muun muassa:

  • eräät elintarvikepakkaukset, kuten take away -pakkaukset
  • joustavasta materiaalista valmistetut annospakkaukset ja kääreet
  • enintään kolmen litran juomapakkaukset
  • juomamukit
  • kevyet muoviset kantokassit 

Näiden muovituotteiden tuottajat vastaavat kustannuksista, jotka syntyvät kyseisten tuotteiden keruusta julkisiin keräysjärjestelmiin hävitettynä jätteenä. Lisäksi tuottajat vastaavat kyseisten tuotteiden aiheuttaman roskaantumisen puhdistamisesta ja näiden roskien kuljetuksesta ja käsittelystä sen jälkeen, Tuottajat vastaavat myös 10 artiklassa säädettyjen valistustoimenpiteiden kustannuksista.

Kotitalouksiin tarkoitetut kosteuspyyhkeet ja ilmapallot sekä suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet kuuluvat niin ikään laajennetun tuottajavastuun piiriin. Näiden tuotteiden osalta tuottajien on lisäksi kustannettava jätedirektiivin mukainen raportointijärjestelmä. Raportointijärjestelmällä jäsenvaltiot keräävät tietoja tuotteista, jotka laajennetun tuottajan vastuun soveltamisalaan kuuluvat tuotteiden tuottajat ovat saattaneet jäsenvaltion markkinoille, ja tietoja kyseisistä tuotteista syntyvien jätteiden keräämisestä ja käsittelystä. Laajennettu tuottajavastuu on saatettava kansallisesti voimaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kuluttajia on tiedotettava ja kannustettava vastuulliseen käyttäytymiseen

Roskaamisen ehkäisemiseksi kuluttajia on neuvottava ja kannustettava muoviroskien asianmukaiseen käsittelyyn. Kuluttajille on siksi tarpeen antaa riittävästi tietoa saatavilla olevista jätehuoltovaihtoehdoista, ympäristöä suojelevan jätehuollon parhaista käytännöistä, huonojen loppukäsittelykäytäntöjen ympäristövaikutuksista, tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden koostumuksesta sekä epäasianmukaisen jätteiden loppukäsittelyn vaikutuksesta viemäriverkkoon.

Direktiiviä ei ole vielä julkaistu, mutta sen teksti on luettavissa täällä: Direktiivin teksti (pdf). Jäsenvaltiolla on kaksi vuotta aikaa saattaa direktiivi kansallisesti voimaan. Lisätietoja aiheesta voi lukea EU:n neuvoston lehdistötiedotteesta 21.5.2019: Neuvosto kieltää kertakäyttömuovit