Dronet sääntelyn kohteena – uutta lainsäädäntöä huomioimaan lennokkien käyttöön liittyvät turvallisuus-, yksityisyys- ja ympäristökysymykset

Viime vuosina yksityissektorin ilmailu on kehittynyt miehittämättömien, automaattisten lennokkien suuntaan. Komissio haluaa tukea lennokkisektorin kasvua ja samalla ottaa huomioon yhteiskunnalliset huolenaiheet, kuten turvallisuuden, yksityisyyden ja ympäristön suojelun.

Eurooppalaiset säännöt lennokeille

Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston asetuksella 2018/1139 (EASA-asetus) säädettiin yhteiset säännöt siviililentoliikenteelle. Asetuksessa säädettiin myös komission valtuudesta säännellä miehittämättömiä lennokkeja ja niiden käyttöä. Miehittämättömällä lennokilla tarkoitetaan ilma-alusta, joka on tarkoitettu käytettäväksi ilman mukana olevaa ohjaajaa. Lennokkeja käytetään muun muassa valokuvaamiseen tai mittaamiseen.

Komissio antoi 12.3.2019 asetuksen miehittämättömistä lennokeista ja kolmansien maiden miehittämättömien lennokkien lennättäjistä. Asetuksella säädetään lennokkien teknisistä ominaisuuksista. Asetuksessa määrätään muun muassa

  • Miehittämättömien ilma-alusten järjestelmien sertifioinnista ja myynnistä avoimessa luokassa;
  • Miehittämättömien ilma-alusten kolmansien maiden toimijoiden toiminnasta Euroopan unionissa.

Asetuksen liitteessä erilaiset lennokit luokitellaan ja eri luokille on asetettu eri vaatimukset. C0–C3-luokkien lennokeilla on erilaisia teknisiä vaatimuksia, jotka ohjaavat niiden valmistusta.

  • C0-luokan lennokkien massa on alle 250 g ja niiden suurin mahdollinen nopeus on 19 m/s. C0-luokan lennokkeihin sovelletaan osittain EU:n lelusäännöksiä;
  • C1-luokan lennokit on valmistettava siten, että törmäystilanteessa ihmisen kanssa se ei aiheuta vammoja, tai lennokin massan on oltava alle 900 g. Suurin mahdollinen nopeus saa olla 19 m/s.
  • C1 ja siitä ylöspäin olevien luokkien lennokeissa tulee olla huomiovalot ohjaamista ja tunnistamista varten;
  • C2-luokan lennokkien massan tulee olla alle 4 kg;
  • C3-luokan lennokkien massan tulee olla alle 25 kg ja sen saa olla leveimmillään enintään 3 m;
  • C4-luokan lennokkien massan tulee olla alle 25 kg. C4-luokan lennokeilla ei muista luokista poiketen ole merkittäviä teknisiä vaatimuksia.

Asetus on tarkoitus julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä 1.6.2019. 

Jatkossa komissio aikoo säännellä myös lennokkien käyttöä. Sääntely tulee koskemaan kaikkia lennättämistarkoituksia. Lisäksi lennokkien ohjaajille tulee koulutusvaatimukset. Nämä säännökset tulevat korvaamaan kaikki jäsenvaltioiden kansalliset lennokkisääntelyt.

Standardit tukevat komission työtä. ASD-STAN on Euroopan standardikomitean osa, jonka tehtävänä on tuottaa ilmailualan standardeja. ASD-STAN D5WG8 kehittää standardeja niin sanotun avoimen kategorian kuluttajalennokeille. Avoimella luokalla tarkoitetaan muun muassa sellaista lennättämistä, joka ei vaadi etukäteislupaa viranomaiselta. European Organization for Civil Aviation Equipment:n työryhmä – EUROCAE WG-105 – puolestaan kehittää standardeja ja ohjeita kaikkien lennokkien turvallista lennättämistä varten.

Lisätietoja lennokkeihin liittyvistä säännöistä

Lennokkeihin liittyvistä säännöistä voi lukea muun muassa sivustoilta:

Sivustoilla tiedotetaan lainsäädännöstä, lennokkien turvallisesta käyttämisestä, yksityisyydensuojasta ja vakuutusvaatimuksista.

Katso myös: