Uusi veronkantolaki voimaan loppuvuodesta

 

Kuluvan vuoden marraskuussa tulee voimaan uusi veronkantolaki (11/2018). Uuden veronkantolain säätäminen on osa hallitusohjelman mukaisia uudistuksia, jotka on katsottu tarpeellisiksi toteuttaa Verohallinnon toiminnan tehostamiseksi, verovelvollisten oikeusturvan sekä tiedonsaannin parantamiseksi ja hallinnollisen taakan keventämiseksi. Uudella lainsäädännöllä yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan verotus- ja veronkantomenettelyä sekä verotuksen muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmää. Uuden veronkantolain säätämisen myötä myös muihin verolakeihin on tehty asiaan kuuluvia muutoksia.

Verohallinnon tietojärjestelmien uudistamishankkeeseen, eli niin sanottuun Valmis-hankkeeseen, liittyvät uuden tietojärjestelmän käyttöönotot toteutetaan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Verotustoiminnot ja Verohallinnon kantamat eri verolajit siirtyvät uuteen tietojärjestelmään vaiheittain.

 

Uudessa veronkantolaissa säädetään Verohallinnolle suoritettavien verojen ja maksujen kannossa, maksamisessa ja perinnässä sovellettavasta menettelystä. Kaikkiin veronkantolain soveltamisalaan kuuluviin veroihin tullaan soveltamaan yhtenäistä kantomenettelyä. Uutta kantomenettelyä koskevien säännösten soveltamisalaa on laajennettu koskemaan myös kiinteistöveroa, varainsiirtoveroa ja maataloudessa käytettyjen energiatuotteiden valmisteveron palautusta. Kantomenettelyn uudistukset koskevat maksujen palautusten käyttöjärjestystä, veron suoritusjärjestystä, pienintä palautettavaa ja kannettavaa määrää, yhteenvetoa, veronkantomenettelyn virheen korjaamista sekä palautuksen käyttämistä. Maksamatta oleville veronkantolain soveltamisalaan kuuluville veroille lasketaan veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa tarkoitettua viivästyskorkoa.

Lainvalmistelijan odotusten mukaan uuden veronkantomenettelyn laajentaminen parantaa veronkantoprosessin sujuvuutta myös näiden verojen osalta. Lisäksi kaikkiin veroihin sovellettava yhtenäinen sääntely yksinkertaistaa ja tehostaa kantomenettelyä sekä lisää veronkantoprosessin sujuvuutta Verohallinnossa.

Uusi veronkantolaki sisältää säännökset auto- ja valmisteveroja sekä arvonlisäveron erityisjärjestelmiä lukuun ottamatta kaikkien Verohallinnon kantamien verojen kantomenettelystä ja suorittamatta jääneiden verojen perinnästä. Muutokset ovat muun muassa yhtenäistäneet käytäntöjä, jotka liittyvät muutoksenhakuun verotuksessa. Veronkantolain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa oikaisuvaatimus tulee toimittaa verotuksen oikaisulautakunnalle kuudenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun muutoksenhakija on saanut tiedon Verohallinnon päätöksestä. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voidaan edelleen laissa säädetyin ehdoin hakea muutosta hallinto-oikeudelta sekä korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Vieritä ylös