Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely laajentui – uusi 10 a luku astui voimaan helmikuun alussa

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen ja se koskee vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Nyt ympäristönsuojelulain mukaista ilmoitusmenettelyä on laajennettu.

Laajentunut ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettelyyn siirretään sellaisia toimintoja, joiden ei katsota vaativan raskaampaa ympäristölupamenettelyä. Tällaisten toimintojen toteuttamisratkaisut ovat keskenään samankaltaisia ja hankkeiden toteuttamista voidaan ohjata tehokkaasti ilmoituksen johdosta annettavilla lupamääräyksillä ympäristönsuojelun tasoa heikentämättä. Uuteen yleiseen ilmoitusmenettelyyn siirrettiin liitteen 1 taulukon 2 toimintoja. Ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvat hankkeet ovat nyt ympäristönsuojelulain liitteessä 4.

Ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Aluehallintovirastolle tehdään ilmoitus vain suurista vaarallisen nestemäisen kemikaalin varastoista tai pienimuotoisesta koneellisesta kullankaivuusta. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske nestemäisten polttoaineiden jakeluaseman tai liitteen 2 mukaisen rekisteröitävän energiantuotantolaitoksen polttonestesäiliötä, voimansiirron suurmuuntaja-asemaa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevaa valmiiksi pakattujen tuotteiden kappaletavaravarastoa taikka kalliovarastoa.

Ilmoituksessa on oltava ilmoituksen käsittelyn kannalta tarpeelliset ja sitovat tiedot toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Toiminnanharjoittajalle on pääsääntöisesti varattu vain yksi täydennysmahdollisuus, joten ilmoitus on laadittava huolella.

Ilmoituksenvaraista toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 120 vuorokautta. Toiminnan voi aloittaa, mikäli viranomainen ei ole tehnyt päätöstä määräajan kuluessa.

Lakiin jo aiemmin sisältyneet ilmoitusmenettelyt, kuten 118 §:ssä tarkoitettu tilapäinen melua ja tärinää aiheuttava toiminta ja 119 §:n koeluontoinen toiminta säilyvät ennallaan.

Ennen muutosta vireillä olleisiin lupahakemuksiin muutos ei vaikuta. Ennen muutosta annetut lupamääräykset jäävät voimaan, eikä lakimuutos tältä osin aiheuta toimenpiteitä.

Myös rekisteröinti-ilmoitus tehtävä ajoissa

Uuteen 10 a lukuun sisällytetään myös rekisteröintiä vaativat toiminnot. Rekisteröinti on kirjaamistoimenpide, eikä siitä anneta erillistä päätöstä. Viranomainen ilmoittaa toiminnanharjoittajalle kun toiminta rekisteröity, jonka jälkeen toiminta voidaan aloittaa. Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Rekisteröinti-ilmoituksesta säädetään 116 §:ssä. Rekisteröinti-ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle toiminnasta riippuen joko 30 vuorokautta tai 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröinti-ilmoitusta ei tehdä ilmoituksenvaraisesta toiminnasta. Luettelo rekisteröintiä vaativista toiminnoista on liitteessä 2.

Lisätietoja voit lukea hallituksen esityksestä sekä ympäristöhallinnon sivuilta.

Vieritä ylös