Esittelyssä: Kemikaalilainsäädäntö

Yleistä

Kemikaaleja ja niiden käsittelyä koskevan lainsäädännön tarkoituksena on turvata terveyttä ja ympäristöä. Keskeistä on myös ennaltaehkäistä kemikaalien käytöstä ja käsittelystä syntyviä vaaroja ja haittoja. Kemikaalilainsäädäntö ulottuu kemikaalien varsinaiseen käyttöön ja käytön turvallisuuteen liittyvästä sääntelystä niiden valmistukseen, varastointiin, maahantuontiin, markkinointiin ja kuljetuksiin.

Kemikaaleja ja niiden käsittelyä koskeva sääntely perustuu nykyään pääosin Euroopan unionin antamiin asetuksiin, jotka ovat sellaisenaan suoraan toiminnanharjoittajaa velvoittavia.

REACH-asetus

Kemikaalilainsäädännön kenties keskeisin asetus on EU:n komission antama REACH-asetus ((EY) N:o 1907/2006). REACH on lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Siinä on säännelty kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Asetuksen lähtökohtana on periaate, jonka mukaan valmistajien, maahantuojien ja jatkokäyttäjien on varmistettava, että he valmistavat, saattavat markkinoille ja käyttävät sellaisia aineita, jotka eivät vaikuta haitallisesti ihmisten terveyteen tai ympäristöön. REACH-asetuksen säännökset perustuvat toimijoiden ennalta varautumisen periaatteeseen.

REACH-asetuksen säännöksiä sovelletaan kaikkien kemiallisten aineiden ja seosten valmistukseen. Lisäksi sitä sovelletaan markkinoille saattamiseen sekä erilaisten kemiallisten aineiden käyttöön seoksissa tai esineissä.

CLP-asetus

CLP-asetus ((EY) N:o 1272/2008) täydentää REACH-järjestelmää. Asetuksen tavoitteena on turvata ihmisten terveyden korkeatasoinen suoja varmistamalla, että työntekijät ja kuluttajat saavat selkeää tietoa kemikaalien vaaroista. CLP-asetus on merkittävässä asemassa erityisesti teollisuusympäristössä, jossa erilaisten kemikaalien käyttö on tavanomaista – toimialasta riippumatta. Vaarallisten kemikaalien huolimaton käyttö, epämääräinen käyttöohjeistus tai puutteelliset vaaralausekkeet voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle ja ympäristölle.

CLP-asetuksen tavoitteena on pyrkiä varmistamaan suojelun korkea taso muun muassa yhtenäistämällä luokitus- ja merkintäjärjestelmä. Seoksen tai aineen valmistajan, maahantuojan tai jatkokäyttäjän vastuulla on tunnistaa, voiko seos tai aine muodostaa fysikaalisen tai terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran.

Kemikaalilaki

EU:n kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanon varmistamiseksi ja velvoitteiden täyttymisen valvomiseksi on kansallisesti säädetty kemikaalilaki (599/2013), joka on niin kutsuttu valvontalaki.

Lain tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta sekä tukea parempaa riskien hallintaa. Laissa säädetään esimerkiksi toiminnanharjoittajan velvollisuuksista, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston rekistereistä, kemikaalien markkinoinnista, sekä käyttöturvallisuustiedotteiden kielivaatimuksista.

Kemikaaliturvallisuuslaki

Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Kemikaaliturvallisuuslaki velvoittaa toiminnanharjoittajaa suojaamaan henkilöstön ja ympäristön terveyttä ja turvallisuutta käytännöllisin toimenpitein. Laissa säädetään muun muassa tarkastussuunnitelmasta, kaasulaitteiden vaatimuksista sekä esimerkiksi tarvittavista toimenpiteistä pölyjen räjähdysvaaran ehkäisemiseksi.

Kemikaaliturvallisuuslain nojalla annetaan myös yksityiskohtaisempaa erityislainsäädäntöä. Esimerkiksi kemikaalien fyysisiin ominaisuuksiin liittyvät riskit, kuten räjähdysvaarallisuus, on huomioitu lainsäädännössä omilla säädöksillään. Kemikaaliturvallisuuslaki ja sen nojalla annetut asetukset ovat toiminnanharjoittajaa vahvasti velvoittavaa ja myös tarkoin valvottua lainsäädäntöä.

Kemikaaliturvallisuuslain yleisten turvallisuusvaatimusten mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä valmistamiensa, käsittelemiensä, varastoimiensa ja kuljettamiensa kemikaalien ominaisuuksista ja määristä. Kemikaalien käsittelyn laajamittaisuus perustuu suhdelukulaskentaan. On tärkeää tiedostaa, että laajamittaisuus ei kemikaaleissa tarkoita pelkästään määrällistä laajuutta, vaan se voi syntyä jo pienestä määrästä yksittäistä vaarallista kemikaalia.

Toiminnanharjoittajan vastuulla on tunnistaa omaan toimintaansa liittyvät vaarat ja velvollisuudet ja huomioida ne toiminnassaan. Kemikaalien vähäistä käsittelyä ja varastointia valvoo pelastusviranomainen ja laajamittaista Tukes.

Apua kemikaalilainsäädännön velvoitteiden täyttämiseen ja tarvittavien asiakirjojen, kuten käyttöturvallisuustiedotteiden laadintaan löydät täältä.

Vieritä ylös