Jätteiden erilliskeräystä ja kierrätystä pyritään lisäämään — uudet asetusluonnokset käsittelyssä

Jätelainsäädännön uudistus on käynnissä ja ympäristöministeriö pyytää nyt lausuntoja jätesäädöspakettiin kuuluvista asetusluonnoksista. Kyseisten asetusten tavoitteena on lisätä jätteiden erilliskeräystä ja kierrätystä.

Lausuntokierroksella olevat asetusluonnokset ovat käytännön kannalta olennaisia, koska ne määrittelevät yritysten, kotitalouksien ja muiden toimijoiden jätehuollon vaatimustason. Asetusluonnoksia on lausuntokierroksella yhteensä kymmenen ja niillä tarkennetaan jätelakia.

Jätelain (2011/646) uudistus liittyy EU:ssa vuonna 2018 hyväksyttyyn jätesäädöspakettiin, ja uudistetun jätelain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021. Kiertotaloutta edistetään säätämällä kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille tiukempia velvoitteita jätteiden erilliskeräykseen.

Käsittelyssä olevat asetukset

Seuraavat valtioneuvoston asetukset ehdotetaan kumottaviksi ja korvattaviksi uusilla samannimisillä asetuksilla:

  • asetus jätteistä (179/2012)
  • asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014)

Seuraavat valtioneuvoston asetukset ehdotetaan muutettaviksi:

  • asetus kaatopaikoista (331/2013)
  • asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
  • asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä (958/2016)
  • asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (347/2005)
  • asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä (527/2013)
  • asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/214)
  • asetus paristoista ja akuista (520/2014)
  • asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (123/2015)

Lausuntoja asetusehdotuksiin pyydetään 27.8.2021 mennessä.

Tärkeimmät muutokset

Jäteasetusta koskevassa luonnoksessa määritellään yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Kiinteistökohtaisia erilliskeräysvaatimuksia ehdotetaan asumisessa syntyvälle jätteelle sekä elinkeinotoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvälle yhdyskuntajätteelle. Kiinteistökohtainen erilliskeräys elinkeinotoiminnassa sekä julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa tulisi pakolliseksi taajama-alueilla sekä asema- tai yleiskaavoitetuilla alueilla sijaitseville jätteen haltijoille, joiden toiminnassa syntyy viikoittain vähintään kymmenen kilogrammaa biojätettä, viisi kilogrammaa pakkausjätettä, kaksi kilogrammaa lasipakkausjätettä tai kaksi kilogrammaa pienmetallijätettä.

Rakennus- ja purkujätteen määrää ja haitallisuutta pyritään vähentämään sekä lisäämään näiden jätteiden erilliskeräystä ja hyödyntämistä. Jätteitä koskevia kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuksia ehdotetaan tarkennettaviksi. Siirtoasiakirjan sisältövaatimukset myös täsmentyisivät.

Ehdotetun jäteasetuksen tavoitteena on siis lisätä erilliskeräystä, jotta jätteet saadaan paremmin kiertoon ja luonnonvarojen käyttö vähenee. Tavoitteiden saavuttaminen asettaa konkreettisia vaatimuksia muun muassa kunnille ja elinkeinotoimintaan.

Pakkausasetuksessa muutettaisiin käytettyjen pakkausten uudelleenkäyttöä ja kierrätystä koskevia tavoitteita, laskentaperusteita ja raportointia. Muutokset kohdistuisivat pakkausten tuottajien velvollisuuteen huolehtia käytettyjen pakkausten erilliskeräyksestä, uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä ja jätehuollosta. Asetuksessa myös säädettäisiin tuottajien maksuosuuksien määräytymisperusteista sekä vaatimuksista koskien tuottajan omavalvontasuunnitelmaa.

Tuottajavastuun osalta asetusluonnoksissa tarkennettaisiin jätelakia muun muassa tuottajan omavalvonnasta, neuvonnasta ja tuottajarekisteriin hyväksymistä koskevan hakemuksen sisältövaatimuksista. Tuottajalle ja tuottajayhteisölle asetettua määräaikaa seurantatietojen toimittamiseen pidennettäisiin ja yhdenmukaistettaisiin eri tuottajavastuualoilla.

Hanna Kiiskinen

Hanna Kiiskinen

Lakiasiantuntija (EHS)
+358 44 491 5281
hanna.kiiskinen(at)linnunmaalex.fi

Vieritä ylös