Uusi YVA-laki astuu tänään voimaan – tavoitteena YVA-menettelyn sujuvoittaminen

Uusi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettu laki (252/2017, nk. YVA-laki) astuu tänään voimaan kumoten vanhan samannimisen lain (468/1994) asetuksineen. Uudella lailla pyritään sujuvoittamaan YVA-menettelyn kulkua. Menettelyn pääpiirteet, kuten soveltamisala ja menettelyn kaksivaiheisuus, ovat kuitenkin säilyneet ennallaan.

Uutena elementtinä YVA-lakiin on lisätty määräys yhteysviranomaisen koolle kutsumasta ennakkoneuvottelusta. Uuden lain mukaan yhteysviranomainen voi järjestää hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa ennakkoneuvottelun, jonka tavoitteena on edistää muun muassa YVA-menettelyn kokonaisuuden hallintaa sekä eri tahojen välistä tiedonkulkua. Vastaavia neuvotteluja on järjestetty jo vanhan YVA-lain aikaan, mutta nyt asiasta säädetään ensimmäistä kertaa lain tasolla. Lisäksi uusi laki edellyttää sekä hankkeesta vastaavaa että yhteysviranomaista varmistamaan, että niillä on käytössään riittävä asiantuntemus YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen laatimiseen ja arviointiin.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta on uudessa laissa korvattu perustellulla päätelmällä. Yhteysviranomaisen tulee arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä oman arviointinsa pohjalta laatia perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Lupavaiheessa perusteltu päätelmä tulee liittää lupahakemukseen ja lupaviranomaisen tulee kertoa lupapäätöksessä, miten perusteltu päätelmä on otettu huomioon päätöksenteossa.

Lisäksi uudella lailla pyritään helpottamaan YVA-menettelyn ja muiden lakien nojalla tehtävien ympäristövaikutusten arviointien yhteensovittamista. Uudessa laissa säädetään, että YVA-lain soveltamisalaan kuuluvan hankkeen ympäristövaikutukset voidaan arvioida toisen lain mukaisessa arviointimenettelyssä, jos vaikutukset tulevat myös tällöin selvitetyksi YVA-laissa tarkoitetulla tavalla. Muutoksen tavoitteena on päällekkäisten vaikutusten arviointien välttäminen esimerkiksi YVA-menettelyssä ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavan vaikutusten arvioinnissa, jos hanke edellyttää kaavan laatimista tai muuttamista.

Voit lukea lisää muutosten vaikutuksista Linnunmaan blogista.

Vieritä ylös