Mittavia muutoksia jäte- ja tuottajavastuusääntelyyn

Jätelainsäädäntö on ollut laajojen muutosten kohteena viime aikoina. Muutokset koskevat lukuisia yritystoimijoita, mutta kokonaisuuden hahmottaminen on haastavaa. Mikä nyt on muuttunut?

Jätelakia (646/2011) ja tuottajavastuusääntelyä on jälleen muutettu SUP-direktiivin (EU 2019/904) eli tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevan direktiivin täytäntöön panemiseksi.

Osa SUP-direktiivin edellyttämistä muutoksista, tuotekiellot ja merkintävaatimukset, on saatettu kansalliseen lainsäädäntöön jo viime vuonna. Direktiivin kansallista täytäntöön panoa jatkettiin vuoden 2023 alussa muiden vaatimusten osalta. Osaa muutoksista aletaan soveltamaan vasta vuosina 2024-2025.

Mitä SUP-direktiivillä tavoitellaan?

SUP-direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja ihmisten terveyteen. Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat oxo-hajoavasta muovista valmistetut tuotteet, muovia sisältävät kalastusvälineet sekä tietyt nimenomaisesti luetellut kertakäyttöiset muovituotteet.

Soveltamisalaan kuuluvia muovituotteita löytyy usein roskana EU:n rannoilta. Vaikka kaikki direktiivin tarkoittamat tuotteet eivät ole meillä Suomessa erityisen ongelmallisia, kansallista liikkumavaraa direktiivin vaatimusten osalta ei ole. Direktiivissä säädetty soveltamisala on näet minimi, joka kaikkien jäsenvaltioiden tulee panna kansallisesti täytäntöön.

SUP-direktiivi edellyttää tuoteryhmän mukaan kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden merkintävaatimuksia, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia sekä laajennettua tuottajavastuuta eli vaatimusta vastata tiettyjen yleisten alueiden roskaantumiskustannuksista sekä valistustoimenpiteitä.

Mitä muutettiin?

Muutetut säädökset:

 • Jätelaki (646/2011)
 • VNa pakkauksista ja pakkausjätteestä (1029/2021)

Uudet säädökset:

 • VNa eräistä muovituotteista (1318/2022)
 • VNa muovia sisältävistä kalastusvälineistä (1319/2022)
 • VNa tuottajien kunnille maksamista korvauksista (1320/2022)
Muutosten keskeinen sisältö
 

1. Uudet tuoteryhmät tuottajavastuun piirissä

Jätelain tuottajavastuusääntelyn piiriin sisällytettiin uusina tuoteryhminä useita kertakäyttöisiä muovituotteita sekä muovia sisältävät kalastusvälineet. Jätelain 48 §:ssä säädetään tuottajavastuun piiriin kuuluvista tuotteista ja tuottajista. 

Uudet tuoteryhmät ovat:

  • Muut kuin pakkauksina pidettävät kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluvat juomamukit
  • Henkilökohtaiseen hygieniaan ja kuluttajakäyttöön tarkoitetut kosteuspyyhkeet
  • Kuluttajakäyttöön tarkoitetut ilmapallot
  • Suodattimelliset tupakkatuotteet ja tupakansuodattimet
  • Muovia sisältävät kalastusvälineet

Eräistä muovituotteista annettu asetus ja muovia sisältävistä kalastusvälineistä annettu asetus sisältävät tarkempia vaatimuksia uusiin tuoteryhmiin liittyen.

2. Uusi kustannusvastuu keräysjärjestelmistä ja siivouksesta

Osalle kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajista säädettiin nykyisen sääntelyn mukainen erilliskeräystä edellyttävä jätehuollon järjestämis- ja kustannusvastuu ja osalle uusi kustannusvastuu, joka koskee tiettyjä kuntien toteuttamia jätehuolto- ja siivoustoimia. Tuottajien kustannusvastuuta ja määräytymistä koskevat perussäännökset sisältyvät jätelain 48 a–d §:iin.

Uuden kustannusvastuun piiriin kuuluvat seuraavien kertakäyttöisten muovituotuotteiden tuottajat:

  • Syömävalmiin ruuan elintarvikepakkaukset, joustavasta materiaalista valmistetut pakkaukset ja kääreet, tilavuudeltaan enintään 3 litran juomapakkaukset, kevyet muoviset kantokassit ja juomamukit
  • Suodattimelliset tupakkatuotteet ja erilliset suodattimet
  • Kosteuspyyhkeet ja ilmapallot

Tuottajien kunnille maksamista korvauksista annettu asetus täydentää jätelakia ja asetuksessa säädetään tarkemmin kustannusten määräytymisestä.

3. Pakkausten tuottajan määritelmän muuttaminen

Pakkausten tuottajavastuuseen aiemmin liitetty miljoonan euron liikevaihtoraja poistettiin. Uudet tuoteryhmät laajentavat kertakäyttöisten muovipakkausten tuottajavastuuta aiemmasta ja sen soveltamisalaan kuuluvia pakkauksia käytetään paljon liikevaihdoltaan alle miljoonan euron yrityksissä.

Samalla lakiin lisättiin pakkausten tuottajan määritelmästä eroava niin sanottujen palvelupakkausten ja viljelijäpakkausten tuottajan määritelmä, joka kohdentaa tuottajavastuun kyseisten pakkausten valmistajiin ja maahantuojiin. Palvelu- ja viljelijäpakkausten tuottajana pidetään tuotteen pakkaajan tai pakatun tuotteen maahantuojan sijasta kyseisen pakkauksen valmistajaa tai maahantuojaa.

4. Muovisten juomapakkausten tuote- ja erilliskeräysvaatimukset

SUP-direktiivin edellyttämä tuotevaatimus korkin kiinnipysymisestä juomapakkauksessa tuotteen suunnittelun käyttövaiheen ajan toimeenpantiin pakkaus- ja pakkausjätteestä annetun asetuksen muutoksella. Vaatimus koskee enintään kolmen litran kertakäyttöisiä muovisia tai muovia sisältäviä juomapakkauksia, joiden korkki tai kansi on valmistettu muovista. Vaatimuksesta säädetään kyseisen asetuksen 4 d §:ssä.

Tuottajien on järjestettävä enintään kolmen litran kertakäyttöisten muovisten juomapullojen ja niiden korkkien ja kansien erilliskeräys kierrätystä varten. Erilliskeräysvelvollisuus koskee yhteisesti sekä panttijärjestelmään kuuluvia, että siihen kuulumattomia juomapulloja. Erilliskeräysvelvoitteesta säädetään pakkaus- ja pakkausjätteestä annetun asetuksen 10 a §:ssä.

Muutokset tulivat voimaan 1.1.2023. Osaa muutoksista aletaan soveltamaan vuosien 2024-2025 aikana.

 

 

 

Linnunmaa Lexin EHS legal compliance -palvelu tarjoaa toimivat työkalut lainsäädännön vaatimusten tunnistamiseen, seuraamiseen ja vaatimusten täyttymisen arviointiin. Tutustu tästä tai ota yhteyttä myyntitiimiimme, niin sovitaan Teams-palaveri!

Hanna Kiiskinen

Hanna Kiiskinen

Lakiasiantuntija (EHS)
+358 44 491 5281
hanna.kiiskinen(at)linnunmaalex.fi

Scroll to Top