Älä anna talven yllättää – tunne kiinteistön talvikunnossapitoon liittyvät keskeiset velvoitteet

Talviset säät luovat olosuhteet muhkeille naapuririidoille, mutta myös todellisille ja henkeä uhkaaville vaaratilanteille. Maalaisjärki ja ennalta varautuminen on talvella tarpeen, mutta Suomessa rakennetun ympäristön hoitoon ja rakennusten turvallisuuteen liittyy myös lakisääteisiä velvoitteita, joiden avulla voidaan tehokkaasti ehkäistä onnettomuuksien syntymistä. Velvoitteet lankeavat pääsääntöisesti kiinteistön omistajan vastuulle.

Kunnossapitolaissa (669/1978) säädetään, että yleisesti tontinomistajan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena. Tontinomistajan vastuulla on poistaa jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä. Myös tontin rakennusluvassa osoitetut ja hälytysajoneuvoja tai huoltoajoa varten tarkoitetut kulkuyhteydet tulee säilyttää ajokelpoisina.

Talvella turvallisuusnäkökohdat korostuvat – erityisesti laajarunkoisten rakennusten talvikunnossapito vaatii huomiota

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (139/1999) eli MRL:ssa säädetään, että rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, rakennus voidaan määrätä purettavaksi tai asettaa käyttökieltoon. Rakennuksen kunnossapitoa koskevaan 166 §:ään on sisällytetty myös selkeä määräys siitä, että rakennuksen omistajan on seurattava rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa. Kiinteistön omistajalla on lisäksi velvollisuus laatia kiinteistölle käyttö- ja huolto-ohje laajarunkoisen rakennuksen turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Vuonna 2015 säädettiin myös erillinen laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (300/2015). Lain tarkoituksena on varmistaa turvallisuus erityisesti rakennuksissa, joissa tyypillisesti oleskelee suuria määriä ihmisiä. Tällaisiin rakennuksiin lukeutuu esimerkiksi urheiluhallit, maneesit, kauppakeskukset ja muut laajarunkoiset rakennukset. Laajarunkoisen rakennuksen omistajan on huolehdittava, että asiantuntija arvioi rakennuksen laajarunkoisen osan keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden. Asiantuntijan velvollisuutena on arvioida, onko rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisissä rakenteissa vikoja tai puutteita, jotka voivat johtaa rakennuksen tai sen osan sortumiseen. Arviointiin kuuluu rakennesuunnitelmien tarkastuksen lisäksi myös rakenteiden havainnointi paikan päällä.

Asiantuntija antaa rakennuksen omistajalle todistuksen tekemästään arvioinnista. Rakennuksen omistajan on esitettävä arviointitodistus sekä ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje viranomaiselle tämän pyynnöstä. On tärkeää tiedostaa, että nämä määräykset koskevat kaikkia laajarunkoisia rakennuksia, jotka ovat saaneet rakennusluvan ennen 1.4.2015.

Katoavalta putoava lumi ja jää voivat aiheuttaa hengenvaaran

Kevätauringon lämpö saa katoille kinostuneen lumen ja jään liikkeelle. Rakennuksen käyttöturvallisuudesta annetussa asetuksessa (1007/2017) on säädetty, että sisäänkäynnin ja kulkuväylän kohdan sekä oleskelualueen on oltava suojattu putoavalta lumelta ja jäältä. Myös rakennusta ympäröivän katualueen ja muun yleisen alueen on oltava suojattu. Lumen ja jään putoaminen on estettävä lumiestein katemateriaali ja katon kallistus huomioon ottaen. Katoksella on estettävä lumen kinostuminen sisäänkäynnille. On kuitenkin hyvä huomata, että katolla olevat lumiesteet tai muut turvallisuutta parantavat tekijät eivät poista lumen ja jään poistamisen velvollisuutta.

Lumien pudotuksessa on tärkeää huomioida turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Lumien pudotus esimerkiksi katuosuuksilla voi olla luvanvaraista. Ennen varsinaista työtä on selvitettävä tarpeelliset suojaustoimenpiteet, kuten tiedottaminen ja alueen riittävä rajaaminen ulkopuolisilta. Katolla työskenteleville lumenpudottajille on annettava riittävä perehdytys sekä tiedot katon rakenteesta ja ominaisuuksista työn turvalliseen suorittamiseen. Katolla työskentelyssä on otettava huomioon korkealla tehtävää työtä koskevat turvallisuusvaatimukset ja lumenpudotustyötä tekevillä työntekijöillä on oltava riittävät suojavarusteet, kuten turvavaljaat. Jos katolla on jäätä, on tärkeää muistaa, että myös maassa työskentelevien tulee käyttää suojakypäriä lumenpudotustyöhön osallistuessaan.

Jonna Rytkönen

Jonna Rytkönen

Lakiasiantuntija
+358 44 733 1077
jonna.rytkonen(at)linnunmaalex.fi

Vieritä ylös