Uusi kemikaalitietoasetus kokoaa yhteen kemikaalitietoja ja määrätietoja koskevat ilmoitukset

Kemikaalien kansallisia tietovaatimuksia koskevaa sääntelyä uudistettiin, kun 1.1.2021 tuli voimaan uusi sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaali-ilmoituksen ja määrätietojen toimittamisesta 1118/2020. Uudella asetuksella yhdistetään kemikaali-ilmoituksen ja kemikaaleja koskevan määrätietoilmoituksen toimittamista koskevat velvoitteet saman asetuksen alle. Samalla kumottiin kemikaalitietojen toimittamista koskeva asetus (553/2008) sekä kemikaalien määrätietojen toimittamista koskeva asetus (1155/2011).

Uusi sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaali-ilmoituksen ja määrätietojen toimittamisesta, eli niin kutsuttu kemikaalitietoasetus, yhdistää Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) toimitettavaa kemikaali-ilmoitusta ja kemikaalien määrätietoilmoitusta koskevat velvoitteet saman asetuksen alle. Aiemmin kemikaalitietoja ja niiden ilmoittamista koskevista velvoitteista säädettiin asetuksessa 553/2008, kun taas kemikaalien määrätietoilmoituksen toimittamista koskevat velvoitteet oli säädetty asetuksessa 1155/2011. Yhdistämällä määräykset saman asetuksen alle pyrittiin selkeyttämään kemikaali-ilmoituksiin liittyviä velvoitteita. Samalla huomioitiin keväällä 2019 muuttunut Tukesin tietojen vastaanottamista ja tallentamista koskeva menettely, kun KemiDigi-järjestelmä korvasi aiemman kemikaalituoterekisterin (ns. Ketu-rekisteri).

Kenen tulee toimittaa kemikaalitiedot ja määrätiedot?

Kemikaalilain 599/2013 22 §:n nojalla toiminnanharjoittajien, jotka vastaavat kemikaalien markkinoille tai käyttöön saattamisesta Suomessa, on toimitettava tiedot kemikaalista Tukesille. Ilmoitusvelvollisena toiminnanharjoittajana pidetään toimitusketjun ensimmäistä Suomessa toimivaa toiminnanharjoittajaa, jolla on suomalainen Y-tunnus.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kemikaaleja, joista on laadittava käyttöturvallisuustiedote REACH-asetuksen 31 artiklan tai CLP-asetuksen liitteen I mukaisesti. Lisäksi toiminnanharjoittajien on toimitettava tiedot kyseisten kemikaalien määristä. Huomattava on, että 1.1.2021 alkaen nämä tiedot on toimitettava myös hyväksytyistä biosidivalmisteista. Kemikaalitiedot sekä kemikaaleja koskevat määrätiedot tulee toimittaa sähköisesti KemiDigi-järjestelmän kautta.

Mitä tietoja kemikaaleista ja niiden määristä tulee ilmoittaa?

Ilmoitusvelvolliset toiminnanharjoittajat tekevät itse kemikaali-ilmoituksen ja määrätietoilmoituksen KemiDigi-järjestelmään. Uudessa kemikaalitietoasetuksessa määritetään ne tiedot, jotka toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa.

Kemikaali-ilmoituksessa tulee kemikaalitietoasetuksen 1 §:n mukaan olla mainittu muun muassa kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen mukaiset tuotetunnistetiedot, kemikaalin luokitus ja merkinnät sekä koostumustiedot. Muita ilmoitettavia tietoja ovat esimerkiksi kemikaalin käyttötarkoitus kuluttaja-, ammatti- tai teollisuuskäyttöön sekä toiminnanharjoittajan yhteys- ja tunnistetiedot. Kemikaali-ilmoitukseen tulee liittää myös kemikaalin käyttöturvallisuustiedote.

Kemikaalien määrätietoilmoituksen osalta tiedot toimitetaan vuotuisista valmistus- ja maahantuontimääristä. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa, tuodaanko kemikaali Euroopan talousalueelta vai sen ulkopuolelta. Määrätiedot ilmoitetaan tonneina kemikaalitietoasetuksen 2 §:ssä tarkemmin määritellyin tarkkuuksin.

Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta

Kemikaalitietoasetuksen 3 §:ssä määritetään poikkeustilanteet, joissa kemikaali- ja määrätietoja ei tarvitse ilmoittaa. Kemikaali-ilmoitusta tai määrätietoilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli kemikaalia käytetään tieteellisessä tai tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä REACH-asetuksen 3 artiklan 22 ja 23 kohdassa määritetyin edellytyksin. Ilmoituksia ei myöskään tarvitse tehdä, mikäli toiminnanharjoittaja toimittaa kemikaalia vain ammatti- tai teollisuuskäyttöön alle 100 kg vuodessa. Tämä poikkeus ei kuitenkaan koske biosidivalmisteita tai kasvinsuojeluaineita, eikä kuluttajakäyttöön tarkoitettuja kemikaaleja.

Milloin kemikaali-ilmoitus ja määrätietoilmoitus tulee tehdä?

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kemikaali-ilmoitus silloin, kun kemikaalin markkinoille tai käyttöön saattaminen heidän osaltaan alkaa, ja ilmoituksen on oltava rekisteröitynä KemiDigi-järjestelmään niin kauan kuin kyseinen toiminnanharjoittaja saattaa kemikaalia markkinoille tai käyttöön.

Toiminnanharjoittajan tulee lisäksi huolehtia, että kemikaali-ilmoitus on ajan tasalla. Kemikaali-ilmoitus tulee saattaa ajan tasalle aina, jos kemikaali-ilmoituksessa annetut tiedot olennaisesti muuttuvat. Kemikaalitietoasetuksen 4 §:n mukaan tietojen katsotaan muuttuneen olennaisesti silloin, kun toiminnanharjoittajan on REACH-asetuksen 31 artiklan mukaisesti saatettava käyttöturvallisuustiedote ajan tasalle sekä silloin, jos kysymyksessä on muu seikka, joka vaikuttaa olennaisesti tietosisältöön.

Kemikaalia koskevat määrätiedot puolestaan tulee ilmoittaa vuosittain. Ilmoitus toimitetaan kultakin vuodelta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Ilmoitusvelvollisen toiminnanharjoittajan tulee toimittaa vuoden 2020 kemikaalimäärätiedot KemiDigi-järjestelmään 31.3.2021 mennessä.

Kaipaatko apua kemikaaleja koskevien lakisääteisten velvoitteiden tai kemikaalilainsäädännössä tapahtuvien muutosten hallintaan?

Linnunmaa Lexin EHS-lakiseurantapalvelu tekee yrityksesi kemikaalilainsäädännön seurannasta vaivattomampaa. Kätevän verkkopalvelun avulla otat yritystäsi koskevat lainsäädännön vaatimukset huomioon helposti, ennakoiden ja aikaa säästäen. Linnunmaa Lexistä löydät myös työkalut omien merkintöjen ja tehtävien tekemiseen sekä viestintään ja vastuunjakoon. Käytössäsi ovat lisäksi osaavat asiantuntijamme ja tekninen tuki chatissa.

Pyydä tarjous Linnunmaa Lexistä tästä!

Elina Voutilainen

Elina Voutilainen

Lakiasiantuntija
+358 44 706 7483
elina.voutilainen(at)linnunmaalex.fi

Vieritä ylös