Biologisia tekijöitä koskeva lainsäädäntö muuttui – muutoksilla tehostetaan työntekijöiden suojelua biologisten tekijöiden aiheuttamilta terveyshaitoilta

Työntekijöiden suojelua työhön liittyvien biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta tehostettiin lainsäädäntömuutoksin. Biologisilla tekijöillä tarkoitetaan mikro-organismeja, soluviljelmiä ja ihmisessä eläviä loisia, jotka voivat aiheuttaa jonkin tulehduksen, allergian tai myrkytysoireen, sekä mikro-organismien aineenvaihduntatuotteita, hajoamistuotteita sekä niiden rakenneosia.

Biologisista tekijöistä annettiin lokakuussa kaksi uutta asetusta, jotka astuivat voimaan 15. marraskuuta 2020. Säädetyllä valtioneuvoston asetuksella 747/2020 tehtiin muutoksia työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta annettuun asetukseen (933/2017). Uudella sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella biologisten tekijöiden luokituksesta (748/2020) puolestaan kumottiin aiempi samanniminen asetus (921/2010). Asetuksia sovelletaan työhön, jossa työntekijät altistuvat tai voivat altistua biologisille tekijöille tai terävien instrumenttien aiheuttamalle vaaralle.

Valtioneuvoston asetusta työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta täsmennettiin ja täydennettiin uusilla pykälillä

Työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta annettuun asetukseen (933/2017) tehtyjen muutosten myötä työnantajalla on velvollisuus pitää biologisten tekijöiden aiheuttamista vaaroista tehty selvitys sekä vaarojen arviointi ajan tasalla. Jatkossa työnantajilta edellytetään myös selvityksen ja arvioinnin tarkistamisesta erityisesti silloin, kun olosuhteissa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden altistumiseen biologisille tekijöille. Työnantajan tulee myös säilyttää vaarojen arviointi ja sen perustana olevat tiedot.

Asetukseen lisättiin myös uusilla pykäliä. Uusissa pykälissä säädetään muun muassa työsuojeluviranomaiselle ja työntekijöille vaaran arvioinnin perusteella annettavista tiedoista ja siitä, mitkä pykälät tulevat sovellettavaksi, kun työntekijä altistuu jollekin ryhmien 1–4 biologisista tekijöistä.

Jatkossa asetuksesta tulee selvemmin myös ilmi se, mitkä pykälät tulevat sovellettavaksi tilanteissa, joissa vaaran arvioinnin tulokset osoittavat, ettei työhön liity tarkoituksellista työskentelyä biologisilla tekijöillä tai niiden käyttöä, mutta työ voi silti johtaa biologisille tekijöille altistumiseen. Tällaista altistumista voi tapahtua esimerkiksi rakennusten korjaus- ja purkutyömailla, elintarviketeollisuudessa, jätteiden käsittelytoiminnassa tai jätevedenpuhdistamossa työskennellessä.

Asetukseen tarkennettiin myös työnantajaa koskevia tiedonanto- ja dokumentointivelvollisuuksia.

Uusi sosiaali- ja terveysministeriön asetus biologisten tekijöiden luokituksesta (748/2020)

Uusi STM:n asetus biologisten tekijöiden luokituksesta (748/2020) sisältää aiemman, kumotun asetuksen tavoin luettelon biologisista tekijöistä, joiden tiedetään aiheuttavan tartunnan ihmisiin. Uudessa asetuksessa biologiset tekijät on luokiteltu vaaraluokkiin 2, 3 ja 4. Luettelosta löytyy myös tietoa tekijöiden myrkyllisyydestä ja allergisista vaikutuksista ja siitä, onko tehokasta rokotetta kyseiselle tekijälle saatavilla. Asetusten muutosten yhteydessä luetteloon lisättiin noin 150 uutta biologista tekijää ja lisäksi aikaisempaan luetteloon tehtiin noin 30 muutosta.

Jatkossa työnantajan on otettava biologisten tekijöiden luokittelu huomioon vaaroja selvittäessä ja arvioitaessa. Selvittämisen ja arvioinnin perusteella työnantaja päättää toimenpiteistä altistumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Tämän lisäksi tietyt erikseen säädetyt torjuntatoimenpiteet ja menettelytavat määräytyvät vaaraluokituksen perusteella.

Lisätietoja:

STM:n tiedote 29.10.2020: ”Työntekijöiden suojelua biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta tehostetaan

STM:n muistio (pdf)9.10.2020: ”Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

THL:n verkkosivut: ”Biologisten tekijöiden luokitus”

Jonna Rytkönen

Jonna Rytkönen

Lakiasiantuntija
+358 44 733 1077
jonna.rytkonen(at)linnunmaalex.fi

Vieritä ylös