Uusi ASA-laki voimaan 1.9.2020 – ASA-ilmoitusvelvoitteen piiriin kuuluvat syöpävaaraa aiheuttavat tekijät muuttuvat

Uusi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä annettu laki (452/2020) tulee voimaan 1.9.2020. Niin kutsutussa ASA-laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta pitää luetteloa niistä työpaikalla käytetyistä aineista, seoksista ja työmenetelmistä, jotka aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat perimää, sekä työntekijöistä, jotka altistuvat kyseisille tekijöille. Toiminnanharjoittajan kannalta olennaista on huomata, että ASA-ilmoitusvelvoitteen piiriin kuuluvat syöpävaaraa aiheuttaviksi katsotut tekijät muuttuivat vuoden alussa, kun voimaan tulivat uudet syöpäsairauden vaara aiheuttavia tekijöitä koskevat asetukset 1267/2019 ja 1273/2019, ja sitovat raja-arvot annettiin 22 uudelle syöpävaaralliselle tekijälle.

Uusia syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä ASA-luettelointivelvollisuuden piiriin

Syyskuun alussa tulee voimaan uusi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä annettu laki, eli niin kutsuttu ASA-laki. Samalla vanha ASA-laki (717/2001) kumotaan. ASA-lain uudistuksen tavoitteena on saattaa kansallinen lainsäädäntö vastaamaan EU-sääntelyä ja käytännössä noudatettua menettelytapaa.

ASA-laissa työnantajalle asetetaan velvoite pitää luetteloa sellaisista työpaikalla käytetyistä aineista, seoksista ja työmenetelmistä, jotka aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat perimää. Lisäksi työnantajan tulee kirjata luetteloon työntekijät, jotka altistuvat edellä mainituille tekijöille.

Alkuvuodesta voimaan tulleiden asetusten 1267/2019 ja 1273/2019 myötä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät muuttuivat. Sitovat raja-arvot annettiin 22 uudelle syöpävaaralliselle tekijälle, muun muassa formaldehydille ja dieselpakokaasuille, ja syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet ja seokset kytkettiin CLP-asetuksen mukaisiin luokituskriteereihin.

Jatkossa ASA-luettelointivelvollisuuden piiriin kuuluvat tekijät ovat syöpää aiheuttavat tai perimää vaurioittavat aineet, jotka luokitellaan CLP-asetuksen luokituskriteerien perusteella kategoriaan 1A tai 1B (vaaralausekkeet H350, H350i ja H340) sekä työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1267/2019) liitteessä I määritellyt työmenetelmät, kuten ruostumattoman teräksen hitsaus sekä työ, jossa altistutaan kiteiselle piidioksidipölylle.

Ilmoitusvelvollisuus ASA-rekisteriin

Työnantajan tulee ilmoittaa ylläpitämäänsä luetteloon merkityt tiedot niin kutsuttuun ASA-rekisteriin. Tiedot ilmoitetaan rekisteriin vuosittain 31.3. mennessä, ja ilmoitettavat tiedot koskevat edellisen vuoden luetteloita. Ennen ASA-lain uudistusta työnantajakohtaiseen luetteloon merkityt tiedot tuli toimittaa aluehallintovirastolle, mutta uuden ASA-lain myötä tiedot ilmoitetaan jatkossa suoraan Työterveyslaitokselle.

Toiminnanharjoittajien tulee huomata, että ASA-ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat syöpävaaraa aiheuttavat tekijöitä koskevat muutokset. Kun ilmoitusvelvollisuus kytkettiin CLP-asetuksen mukaisiin luokituksiin, tulee ilmoitusvelvollisuuden piiriin uusia aineita. Vastaavasti velvoitteen piiristä poistuu aineita, jotka aiemmin on määritelty työministeriön päätöksessä syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviksi, mutta joiden osalta CLP-luokituksen syöpävaarakriteerit eivät täyty. Samaten ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluu jatkossa useita erilaisia työmenetelmiä.

Asetukset tarkentavat ASA-lakia

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa työn aiheuttamat vaarat ja pyrkiä vähentämään niitä. Niistä keinoista, joilla työntekijöitä suojellaan syöpävaarallisille tekijöille altistumiselta, säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa (1267/2019). Suojelukeinojen ohella asetuksessa säädetään altistumisen raja-arvoista ja seurannasta, altistumisen estämiseen ja vähentämiseen tähtäävistä torjuntakeinoista sekä työntekijöiden opastamisesta ja ohjeistamisesta. Työpaikalla käytettävistä ja esiintyvistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä, joista työnantajan on pidettävä luetteloa, säädetään puolestaan tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön antamassa asetuksessa (1273/2019).

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 11.6.2020: Työssään syöpäsairauden vaaralle altistuvien rekisteröinti tarkentuu

Hallituksen esitys HE 88/2019 vp

Linnunmaa Lex -uutinen 27.1.2020: Uusi asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjuntaan ja muutoksia ASA-ilmoitusvelvollisuuteen

 

Kaipaatko apua työturvallisuuslainsäädännön seurantaan ja vaatimusten täyttymisen arviointiin?

Tutustu EHS-lakiseurantapalveluumme. Näppärän verkkopalvelun avulla pidät itsesi aina ajantasalla työturvallisuussääntelyn vaatimuksista ja muutoksista. Linnunmaa Lex -lakiseurantapalveluun sisältyy jatkuva erikoisjuristien tuki ja tulkinta-apu chatissa.

Pyydä tarjous Linnunmaa Lexistä tästä!

Vieritä ylös