Uusi asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjuntaan ja muutoksia ASA-ilmoitusvelvollisuuteen

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu työturvallisuuslain (738/2002) nojalla työntekijöiden työterveydestä ja -turvallisuudesta huolehtiminen, jossa keskeistä on työn vaarojen selvittäminen ja arvioiminen sekä työhön liittyvien vaara- ja haittatekijöiden ehkäiseminen. Työn vaarojen ja haittojen selvittäminen kattaa syöpävaaralliset aineet sekä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat työmenetelmät, joita ovat esimerkiksi ruostumattoman teräksen hitsaus sekä rakennusten purkutyöt. Uudessa 1.1.2020 voimaan tulleessa työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1267/2019) säädetään työnantajan velvollisuudesta selvittää työntekijöiden altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ja perimää vaurioittaville aineille. Samalla asetuksessa annettiin sitovat raja-arvot myös 22 uudelle syöpävaaralliselle tekijälle.

Suojapuku lisää työturvallisuutta

Työantajalla on velvollisuus selvittää, arvioida ja minimoida työssä esiintyvät syöpävaaralliset tekijät

Uutta asetusta sovelletaan työhön, jossa esiintyy syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia tekijöitä. Työssä esiintyvä syöpävaarallinen tekijä voi olla esimerkiksi työssä käytetty tai siinä esiintyvä syövälle altistava aine, seos tai työmenetelmä. Asetusta sovelletaan syöpää aiheuttaviin ja perimää vaurioittaviin aineisiin, jotka luokitellaan CLP-asetuksen (1272/2008/EY) luokituskriteerien perusteella kategoriaan 1A (vaaralauseke H350 tai H350i) tai 1B (vaaralauseke H340).

Työnantajalla on asetuksen nojalla velvollisuus selvittää työntekijöiden mahdollinen altistuminen näille syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ja perimää vaurioittaville aineille, ja arvioida altistumisen merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Riskien arviointia tehtäessä on olennaista ottaa huomioon kaikki altistumistiet, työntekijöiden altistumisen luonne sekä altistumisen määrä ja kesto. Työnantajalle on lisäksi asetettu kirjanpito- ja säilyttämisvelvoite, eli riskien arviointi on pidettävä ajan tasalla ja kaikki arvioinnit säilytettävä. Lähtökohtaisesti syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät on pyrittävä korvaamaan muilla vähemmän haitallisilla aineilla ja työmenetelmillä, ja altistuminen pienennettävä mahdollisimman alhaiseksi.

Sitovat raja-arvot 22 uudelle syöpävaaralliselle tekijälle

Asetuksessa annettiin sitovat raja-arvot 22 uudelle syöpävaaralliselle tekijälle, kun aiemmin sitovia raja-arvoja oli vain kolmella aineella. Sitovat raja-arvot annettiin kaikkein keskeisimmiksi koetuille työperäistä syöpää aiheuttaville aineille tai seoksille, kuten kvartsille, formaldehydille, dieselpakokaasuille ja kovapuu- eli lehtipuupölyille. Kaikki työssä tapahtuvan altistumisen sitovat raja-arvot on lueteltu asetuksen liitteessä II. Asetuksen liitteessä I on puolestaan listattu ne työmenetelmät, joista aiheutuu syöpäsairauden vaaraa. Näitä menetelmiä ovat muun muassa ruostumattoman teräksen hitsaus ja polttoleikkaus sekä työ, johon liittyy altistuminen käytetyille moottoriöljyille. Käytetyille moottoriöljyille voidaan altistua esimerkiksi työkoneiden huoltotöissä, teollisuuden kunnossapitotöissä sekä jäteöljyjen keräyksessä jätehuollossa.

Muutoksia ASA-rekisteriin ilmoittamisessa

Vuoden alussa tuli voimaan myös uusi syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä annettu asetus (1273/2019), jossa määritellään ne syöpävaaralliset tekijät, joista on pidettävä työnantajakohtaista luetteloa ja ilmoitettava ne ASA-rekisteriin. Uuden asetuksen myötä työnantajan on jatkossa luetteloitava ja ilmoitettava ASA-rekisteriin kaikki syöpää aiheuttavat tai perimää vaurioittavat aineet, jotka CLP-asetuksen luokituskriteerien perusteella luokitellaan kategoriaan 1A tai 1B. Lisäksi luettelointi- ja ilmoitusvelvollisuus koskee syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia työmenetelmiä. Uudistuksen myötä ASA-ilmoitusvelvollisuuden piiristä poistui joitakin aineita, mutta samalla mukaan tuli useita satoja uusia aineita sekä uusia syöpävaaraa aiheuttavia työmenetelmiä.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijä ASA-rekisteriin, jos altistuminen on todettu biologisten altistumismittausten, työhygieenisten mittausten tai muilla työpaikoilla vastaavissa olosuhteissa tehtyjen selvitysten ja mittausten perusteella. Jos työpaikalla altistutaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimää vaurioittaville aineille eikä altistumistietoja ole käytettävissä, altistuneiksi on ilmoitettava sellaiset työntekijät, jotka ovat kyseisenä vuonna altistuneet tekijälle merkittävän osan työajastaan vähintään 20 työpäivänä. Altistuneiksi on aina ilmoitettava sellaiset työntekijät, jotka onnettomuuden, tuotantohäiriön, poikkeuksellisen työvaiheen tai muun vastaavan syyn vuoksi altistuvat lyhytaikaisesti epätavallisen suuresti syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle tekijälle tai perimää vaurioittavalle aineelle.

ASA-rekisteriin ilmoitettava myös itse luokitellut aineet

Luettelointi- ja ilmoitusvelvollisuus koskee sekä EU:n yhdenmukaistetun luokituksen omaavia aineita että kunkin valmistajan itse luokittelemia aineita. Ilmoitukset ASA-rekisteriin tehdään aina kyseisen työpaikalla käytössä olevan tuotteen luokituksen perusteella, ja luokituksen voi tarkistaa käyttöturvallisuustiedotteesta. Uusien ASA-ilmoitettavien aineiden mukaiset tiedot koskevat vasta vuotta 2020 ja ne ilmoitetaan ASA-rekisteriin vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Se sijaan vuoden 2019 tiedot on ilmoitettava ASA-rekisteriin 31.3. mennessä tätä asetusta edeltäneen lainsäädännön mukaisesti.

Etsitkö tietoa työturvallisuuslainsäädännöstä tai sen muutoksista? Työskenteletkö esimerkiksi työturvallisuuspäällikön tehtävissä? Tutustu toiminnalliseen lakiseurantapalveluumme, josta löydät lakien velvoitteet ja muutokset helposti, asiantuntijoidemme kommentoimana.

 

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 12.12.2019 ”Sitovat raja-arvot 22 uudelle syöpävaaralliselle tekijälle

Työterveyslaitoksen tiedote ”ASA-ilmoitettavien syöpävaarallisten aineiden määrittely muuttuu 1.1.2020 alkaen”

Vieritä ylös