Rakennusalan kiertotaloutta koskevat päätökset hyväksyttiin – Suomi teki aloitteen

Suomen aloitteesta laaditut päätelmät rakennusalan kiertotaloudesta hyväksyttiin yksimielisesti neuvoston kokouksessa marraskuun lopussa. Päätelmät ohjaavat muun muassa komission työtä rakennustuoteasetuksen uudistuksessa.

Euroopan neuvosto on todennut, että rakennukset ovat suurin yksittäinen energian kuluttaja Euroopassa. Rakentaminen on erittäin materiaali- ja hiili-intensiivistä ja siksi olemassa olevien rakennusten ja infrastruktuurien ylläpito ja kunnostaminen sekä uudet, kiertotalouden huomioonottavat rakennukset voivat olla merkittävässä asemassa unionin pyrkimyksissä siirtyä kohti ilmastoneutraalia taloutta. Lisäksi kiertotaloudella on potentiaalia luoda vuoteen 2030 mennessä 6,5 miljoonaa työpaikkaa pelkästään rakennussektorilla. Maailmanlaajuisesti kiertotalouden uskotaan luovan jopa 60 miljoonaa uutta työpaikkaa seuraavan kahden vuosikymmenen aikana.

Nyt julkaistuissa päätelmissä kehotetaankin jäsenvaltioita jatkamaan ponnistelujaan rakennusalan kiertotaloutta koskevien kansallisten tiekarttojen ja strategioidensa kehittämiseksi ja vahvistamiseksi ja ottamaan tarvittaessa huomioon kestävän rakentamisen kansalliset arviointijärjestelmät.

Kierrätettyjen rakennustuotteiden markkinoille asettamista tulee helpottaa

Neuvosto kehottaa komissiota huomioimaan kiertotalouden vaatimukset rakennustuoteasetuksen (EU) 305/2011 uudistuksessa. Kierrätettyjen rakennustuotteiden markkinoille asettamista tulee helpottaa. Neuvosto painottaa päätelmissään, että jatkossa uudelleenkäytettävät rakennustuotteet tulee voida CE-merkitä. CE-merkinnän avulla kierrätetty rakennustuote voidaan saattaa laillisesti markkinoille missä tahansa EU-maassa ja sillä voidaan käydä kauppaa EU:n sisämarkkinoilla. Lisäksi komissiota kehotetaan selvittämään, kuinka rakennustuoteasetuksen asemaa voitaisiin selkeyttää muihin EU:n säädöksiin verrattuna, kuten muun muassa jätedirektiiviin. Rakennustuotteiden uudelleenkäyttöä, eli End-of-Waste-kriteeriä, tulee tukea myös jätedirektiivin puitteissa. Lisäksi neuvosto alleviivaa rakennustuotteiden uudelleenkäytön vapaaehtoisuutta.

Terveys ja turvallisuus varmistettava myös uusiokäytössä

Uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden on oltava turvallisia. Terveys- ja turvallisuusseikat on varmistettava myös silloin, kun rakennusmateriaalia käytetään uudelleen tai valmistetaan kierrätysmateriaalista. Erityisesti on huomioitava mahdolliset pilaantumiset, kierrätetyn tai uudelleenkäytetyn materiaalin heikentynyt kestävyys sekä mahdollisuus sulkea pois kierrätettyjen materiaalien käyttö tiettyihin hygieenisiin ja ympäristöä koskeviin hankkeisiin. Rakennustuotteiden kierrätyksessä ja uudelleenkäytössä on otettava huomioon ns. Legacy-aineet, eli aikaisemmin sallitut kemikaalit, kuten asbesti.

Säädösten väliset suhteet vaativat lisäselvityksiä

Kiertotalouteen ja rakentamiseen liittyy lukuisia säädöksiä. Komission onkin rakennustuotteiden kiertotaloutta suunnitellessaan huomioitava myös tuotesuunnittelua säätelevä ekosuunnitteludirektiivi (2009/125/EY) ja asetus energiamerkintää koskevista puitteista (EU) 2017/1369. Neuvosto huomauttaa, että erityisesti näiden säädösten ja rakennustuoteasetuksen väliset suhteet vaativat selvittämistä rakennustuotteita koskevien ilmoitusten osalta.

 

Päätelmät ovat luettavissa kokonaisuudessaan täällä (pdf, eng.).

Etsitkö tietoa EHS-lainsäädännöstä tai sen muutoksista? Työskenteletkö esimerkiksi ympäristö-, turvallisuus- tai laatutehtävissä? Tutustu toiminnalliseen EHS-lakiseurantapalveluumme, josta löydät lakien velvoitteet ja muutokset helposti, asiantuntijoidemme kommentoimana.

Vieritä ylös