Uudelleenlaadittu EU:n asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP-yhdisteet) astui voimaan 15.7.2019

Asetuksen tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä POP-yhdisteiltä kieltämällä tai rajoittamalla niiden markkinoille pääsyä. POP-yhdisteet kulkeutuvat maiden rajojen yli kauas lähteistään, ja ne hajoavat hitaasti ympäristössä, kertyvät ravintoverkkoon ja aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Selkeyttä entiseen asetukseen ja uusia yhdisteitä rajoituslistalle

POP-yhdisteitä säännellään maailmanlaajuisesti Tukholman yleissopimuksella. EU:ssa POP-yhdisteitä on säännelty asetuksella (EU) 850/2004 (POP-asetus). POP-asetus:

  • kieltää tai rajoittaa POP-yhdisteiden valmistamista, markkinoille saattamista ja käyttöä;
  • minimoi POP-yhdisteiden ympäristöön päätymistä teollisuuden sivutuotteena;
  • varmistaa, että POP-yhdisteiden varastot ovat turvallisia; ja
  • varmistaa ympäristölle turvallisen POP-yhdisteiden jätehuollon.

Rajoituksen kohteena ovat muun muassa torjunta-aineet, teollisuuden kemikaalit ja tahattomat teollisuuden sivutuotteet (kuten dioksiinit ja furaanit).

Koska asetusta on muutettu useita kertoja ja siihen on tarpeen jatkossa tehdä uusia muutoksia, päätettiin koko asetus laatia uudelleen. Uuteen asetukseen (EU) 2019/1021 lisättiin myös Tukholman sopimukseen vuonna 2015 ja 2017 lisätyt kemikaalit. Jatkossa bromattujen palonsuoja-aineiden jätehuoltomääräykset ovat tiukemmat. Dekabromidifenyylieetterin (dekaBDE) käyttö sallitaan rajoitetusti vain ilma-alusten ja moottoriajoneuvojen varaosien valmistuksessa. Lisäksi pentakloorifenoli lisättiin liitteeseen I, joten sen valmistus, käyttö ja markkinoille saattaminen sellaisenaan on kielletty.

Asetuksessa luetelluiden polybromidifenyylieettereiden, mukaan lukien dekabromidifenyylieettereiden, yhteismäärän pitoisuusraja jätteessä on 1 000 mg/kg. Asetuksen mukaan komission on tehtävä aloite rajan laskemisesta 500 mg/kg:ssa viimeistään 16. heinäkuuta 2021 mennessä.

Lisäksi perfluorioktaanisulfonihappoa ja sen johdannaisten (PFOS) käyttöä rajoitetaan. Jos päästömäärät ympäristöön on minimoitu, aineen valmistus ja saattaminen markkinoille on sallittu, kun kemikaalia käytetään sumunestoaineena, joita käytetään kromi-(VI)-kovakromauksessa suljetuissa järjestelmissä.

Kemikaalivirastolle uusia tehtäviä, joilla tuetaan vaarallisten yhdisteiden valvontaa

Euroopan kemikaalivirasto ECHA:lle annettiin uudistuksen yhteydessä tehtäväksi tukea tietojenvaihtoa POP-yhdisteistä EU:n eri toimijoiden ja kolmansien maiden välillä, auttaa komissiota työskentelemään Tukholman yleissopimuksen pysyvien orgaanisten yhdisteiden arviointikomiteassa ja tukemaan EU:n täytäntöönpanotoimia ECHA:n täytäntöönpanofoorumin kautta. ECHA:n tehtäviin kuuluvat myös tieteelliset, tekniset ja hallinnolliset tehtävät pysyvien orgaanisten yhdisteiden tunnistamiseksi ja sääntelemiseksi.

Vuoteen 2020 mennessä kemikaalivirasto yhdistää POP-yhdisteitä koskevat tiedot kemikaalitietokantaansa. Tämä mahdollistaa helpomman pääsyn sääntelyyn ja vaaraan liittyviin tietoihin niistä aineista, joita ehdotetaan POP-yhdisteiksi, ja aineista, jotka on jo lueteltu POP-asetuksessa.

 

Lue lisää

ym.fi: Pysyvien ympäristömyrkkyjen lainsäädäntö kiristyi

EUR-lex: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1021 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

ECHA: ECHA starts work on persistent organic pollutants

Vieritä ylös