Yrityksen tosiasialliset edunsaajat ilmoitettava kaupparekisteriin heinäkuusta alkaen

Rahanpesun torjunta koskettaa kaikkia yhteisöjä. Rahanpesulaki velvoittaa yritykset – pörssiyhtiöitä ja toiminimiyrittäjiä lukuun ottamatta – ilmoittamaan tosiasialliset edunsaajansa Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen ja viimeistään 1.7.2020. Mutta mitä edunsaajalla tarkoitetaan ja mitä tietoja rekisteriin ilmoitetaan?

Rahanpesulaki (444/2017) asettaa kaikille yrityksille, yhdistyksille, uskonnollisille yhdyskunnille ja säätiöille velvoitteen tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa ja pitää heitä koskevat tietonsa ajan tasalla. Yritysten on myös tehtävä edunsaajistaan kaupparekisteri-ilmoitus sähköisesti YTJ-palvelussa 1. heinäkuuta alkaen ja siitä eteenpäin viimeistään vuoden sisällä. Ilmoitus on jatkossa tehtävä aina, kun uusi yritys perustetaan tai olemassa olevan yrityksen edunsaajatiedot muuttuvat. Edunsaajatietojen ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat kaikki osakeyhtiöt, julkiset osakeyhtiöt ja osuuskunnat. Lisäksi velvollisuus koskee muun muassa pankkeja ja vakuutusosakeyhdistyksiä.

Kaupparekisteri-ilmoitusvelvollisuus ei koske toiminimiyrittäjiä eikä pörssilistattuja yhtiöitä. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, jos niiden edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. Yhdistysten, asunto-osakeyhtiöiden ja uskonnollisten yhdyskuntien ei myöskään tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta edunsaajistaan, sillä niiden osalta tosiasiallisiksi edunsaajiksi katsotaan hallituksen jäsenet – ja säätiöiden osalta myös hallintoneuvoston jäsenet.

Kuka on yrityksen edunsaaja?

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulain 1 luvun 5–7 §:n mukaan yritysten osalta henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai käyttää muulla perusteella määräysvaltaa yrityksessä. Edunsaajia ovat sellaiset henkilöt, jotka omistavat suoraan tai välillisesti yli 25 % yrityksen osakkeista, käyttävät suoraan tai välillisesti yli 25 % osuutta yrityksen äänivallasta tai käyttävät muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa yrityksessä. Välisellä omistamisella tarkoitetaan omistamista toisen yrityksen kautta ja välillisellä määräysvallan käytöllä esimerkiksi osakassopimukseen perustuvaa valtaa.

Kaikilla yrityksillä ei ole edunsaajaa. Tällainen tilanne on silloin, kun kukaan ei omista yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta yli 25 % eikä ääni- ja määräysvaltaa ole keskitetty osakassopimuksen tai muiden järjestelyiden kautta kenellekään. Tällaisessakin tapauksessa yrityksen on kuitenkin tehtävä ilmoitus, johon se merkitsee, ettei edunsaajia ole.

Ajantasainen luettelo yrityksen vastuulla

Edunsaajien tunnistaminen on rahanpesulain 6 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan yrityksen omalla vastuulla. Sen hallituksen jäsenen tai vastuunalaisen yhtiömiehen on huolehdittava siitä, että tosiasiallisista edunsaajista pidetään ajantasaista luetteloa ja että tiedot ilmoitetaan kaupparekisteriin aina, jos niissä tapahtuu muutoksia.

Kaupparekisteriin on merkittävä yrityksen omistajan tai edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä se peruste ja laajuus, jolla edunsaajalla on yrityksessä määräysvaltaa. Kaupparekisteri-ilmoituksen voi hoitaa yritys itse tai sen valtuuttama taho, kuten tilitoimisto, jolla on oikeus allekirjoittaa yrityksen kaupparekisteri-ilmoitus.

Kaupparekisteriin edunsaajista ilmoitetut tiedot eivät ole julkisia, ja ne ovat vain rahanpesulain mukaisten toimijoiden ja ilmoitusvelvollisten saatavilla maksusta. Edunsaajatietoja tarvitsevia tahoja ovat muiden muassa tilintarkastajat, kirjanpitäjät, luottolaitokset ja pankit, joiden on rahanpesulain lain 3 luvun 3 §:n mukaisesti tunnettava asiakkaansa ja kerättävä tieto myös asiakkaan tosiasiallisista edunsaajista.

Edunsaajatietojen ilmoitusvelvollisuus koko EU-alueella

Rahanpesulain mukainen edunsaajatietojen ilmoitusvelvollisuus ja muut lain muutokset perustuvat EU:n rahanpesusääntelyyn eli niin sanottuun neljänteen rahanpesudirektiiviin (EU) 2015/849 ja siihen viidennellä rahanpesudirektiivillä (EU) 2018/843 tehtyihin muutoksiin. Näin ollen edunsaajatietojen ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia EU:n jäsenmaita, ja joissakin maissa kansallinen lainsäädäntö on jo velvoittanut yrityksiä ilmoittamaan edunsaajatietonsa.

Rahanpesusääntelyn tiukentumisen taustalla ovat rahanpesulain muutoksen esitöiden mukaan osaltaan Eurooppaan kohdistuneet terrori-iskut ja suuntaus, jossa terrorististen operaatioiden rahoituksessa ja toteutuksessa hyödynnetään nykyaikaisia teknologioita. Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen on tärkeä osa EU:n uhkien torjuntaa.

Kansainvälisellä tasolla rahanpesun vastaista yhteistyötä tekee OECD:n yhteydessä toimiva hallitustenvälinen FATF-ryhmä (Financial Action Task Force). Suomi on FATF:n jäsenenä poliittisesti sitoutunut noudattamaan sen antamia suosituksia kansallisista rahanpesun vastaisista toimista. Suomen tuorein rahanpesua koskeva maa-arviointi on valmistunut keväällä 2019 ja sen ensimmäistä raporttia käsitellään FATF:ssa kesäkuussa 2019.

Lisätietoja

PRH:n ohje edunsaajien ilmoittamisesta
Hallituksen esitys HE 167/2018
Financial Action Task Force

Tutustu talous- ja henkilöstöhallinnon lakiseurantapalveluumme ja tilaa maksuttomat demotunnukset tai esittely!

Tarja Anunti

Tarja Anunti

Lakiasiantuntija
HTK (oikeustieteet)

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, myynti ja asiakkuudet

+358 40 809 8664
tarja.anunti(at)linnunmaalex.fi

Vieritä ylös