Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus poistuu

Yksityisen osakeyhtiön 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus poistetaan. Myös samansuuruisesta asunto-osakeyhtiön pääomavaatimuksesta ja osuuskunnan vararahastointivelvollisuudesta luovutaan kuluvan vuoden heinäkuuhun mennessä.

Muutosten tarkoituksena on helpottaa ammatin harjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta. Hallituksen esityksen mukaan muutos helpottaa yksityisen osakeyhtiön käyttämistä perustettavan mikroyrityksen yhtiömuotona henkilöyhtiömuotojen sijasta. Lisäksi nykyinen vähimmäispääomavaatimus on todettu sääntelyn tavoitteiden toteuttamisen suhteen hyödyttömäksi esimerkiksi velkojiensuojan kannalta.

Lakimuutoksen tavoitteet

Muutoksen tavoitteena on helpottaa ammatinharjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta yksityisen osakeyhtiön muodossa. Sääntelymuutoksella helpotetaan yksityisen osakeyhtiön käyttämistä erityisesti uusien mikroyritysten perustamisessa. Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamisella vahvistetaan yritystoiminnan edellytyksiä ja on norminpurkutavoitteiden ja sääntelyn sujuvoittamistavoitteiden mukaista. Asunto-osakeyhtiön ja osuuskunnan osalta tarkoituksena on eri oikeushenkilömuodoissa harjoitetun toiminnan tasavertainen kohtelu sekä tarpeettoman sääntelyn purku ja sääntelyn sujuvoittaminen.

Velkojiensuoja

Voimassa olevan sääntelyn vähimmäispääomaa koskeva vaatimus on velkojien suojan kannalta tosiasiallisesti merkityksetön. Pääoman on nimittäin oltava osakeyhtiön määräysvallassa rekisteröinnin hetkellä, mutta se voidaan siirtää pois yhtiöstä vaikka välittömästi rekisteröinnin tultua tehdyksi. Pääomavaatimus voi joissain olosuhteissa myös luoda virheellisen mielikuvan yhtiön maksukyvystä ja siitä, että yhtiöllä olisi tosiasiallisesti vähintään tuon suuruinen puskuri aina käytettävissään.

Lisäksi talousvaliokunnan mukaan Suomen yleinen kustannustaso huomioiden, summaa on pidettävä varsin vähäisenä, eli sen tosiasiallinen velkojien asemaa turvaava vaikutus on marginaalinen siinäkin tapauksessa, että summa myös olisi tosiasiallisesti yhtiön käytettävissä.

Velkojiensuojan kannalta merkitystä voidaan enemmän antaa ajantasaisille tilinpäätöstiedoille ja muille avoimuusvaatimuksille.