Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen

Nykyisen oikeustilan mukaan yhteisön kaikkeen tuloon sovelletaan tavallisesti suhteellista 20 prosentin suuruista yhteisöverokantaa, syntyi se missä tahansa tulolähteessä. Tulolähdejako merkitsee yhteisön verotuksessa ensisijaisesti verovelvollisen tulojen ja menojen kohdistamista oikeaan toimintaan eli tulolähteeseen. Tämän vuoksi vahvistettu tappio voidaan vähentää vain siinä tulolähteessä, jossa se on syntynyt. Lainsäädäntöuudistuksen tarkoituksena on poistaa tällainen jokseenkin tiukka tulolähteiden erottelu.

 

Eri verolait, joiden soveltamisalan perusteella tulolähteet määräytyvät, eroavat jonkin verran toisistaan tulon veronalaisuuden ja menon vähennyskelpoisuuden osalta. Tämän vuoksi yhteisön tosiasiallinen verorasitus voi siten olla erilainen sen mukaan, mitä lakia sen toimintaan sovelletaan.

 

Millaisia uudistuksia luvassa?

Tulolähdejaon poistamiseksi muutetaan muun muassa elinkeinovero-, tulovero-, konserniavustuslakia. Elinkeinoverolakia on tarkoitus muuttaa niin, että yhteisöjen verotuksessa lakia sovellettaisiin yhteisön kaikkeen toimintaan lukuun ottamatta maataloutta. Muun muassa tulovero- ja konserniavustuslakiin aiotaan tehdä samanlaiset muutokset.

Lainvalmistelijan ehdotuksen mukaan sellainen toiminta, joka ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä, ei olisi luonteeltaan yhteisön elinkeinotoimintaa, vaikka se kuuluisi elinkeinotulolähteeseen. Muutoksen vuoksi yhteisöjen elinkeinotulolähteeseen tullaan sisällyttämään uusi muun omaisuuden omaisuuslaji. Omaisuuslajien tehtävä elinkeinoverolaissa on luokitella erilaiset omaisuuserät. Se, mihin omaisuuslajiin hyödyke luetaan, vaikuttaa hyödykkeen hankintamenon jaksottamiseen, menetysten ja arvonalennusten vähennyskelpoisuuteen sekä luovutushintojen veronalaisuuteen. Nämä elinkeinotoiminnan tulolähteen omaisuuslajit määritellään elinkeinoverolaissa. Kuhunkin omaisuuslajiin voi sisältyä vain sellaista omaisuutta, joka vastaa kyseisen omaisuuslajin laissa säädettyä määritelmää. Näitä omaisuuslajeja koskevia määritelmiä sovelletaan kaikkien elinkeinotoimintaa harjoittavien verovelvollisten verotuksessa.

 

Uusi omaisuuslaji: muu omaisuus

Kun yhteisön omistuksessa saattaa olla myös sellaista omaisuutta, joka ei käyttötarkoitukseltaan vastaa mitään elinkeinotoiminnan nykyisen omaisuuslajin laissa säädettyä määritelmää, on lakiin lisättävä uusi määritelmä niin sanotusta muusta omaisuudesta. Lainvalmistelijoiden mukaan muun omaisuuden omaisuuslajin käsitteen lisääminen lakiin on tarpeen myös eräiden perusteettomien etujen estämiseksi. Ilman muun omaisuuden omaisuuslajia erilaiset osakesijoitukset olisi luettava lähinnä käyttöomaisuuteen myös silloin, kun ne eivät liittyisi yhteisön varsinaiseen liiketoimintaan. Näin yhtiön kautta tehdyt osakesijoitukset tulisivat käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoiton verovapauden piiriin.

Tulolähdejaon poistamisen tarkoituksena on yhteisöverotus, jossa yhteisön kaikki toiminta ja tulot kuuluisivat pääsääntöisesti elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Muutokset voisivat lisätä muun muassa verotuksen selkeyttä ja ennustettavuutta yhteisöjen näkökulmasta. Lisäksi muutokset toisivat säästöjä tietyille yhteisöille, jotka ovat kärsineet nykyisestä tulolähteiden erottelusta. Valtiovarainministeriön arvioiden mukaan muutokset vähentävät yhteisöveron tuottoa vuositasolla noin 11 miljoonalla eurolla vuonna 2020.

Vieritä ylös