Esitys uudeksi säteilylaiksi korostaa toiminnanharjoittajan vastuuta

Hallituksen esitys uudeksi säteilylaiksi on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Uudella lailla kumottaisiin nykyinen säteilylaki. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan 1.7.2018. Uudessa säteilylaissa korostettaisiin toiminnanharjoittajan vastuuta ja työntekijöiden suojelua. Lailla on tarkoitus ehkäistä ja vähentää säteilystä aiheutuvia terveys- ja ympäristöhaittoja. Uudistuksen taustalla on EU:n uuden säteilyturvallisuusdirektiivin voimaan saattaminen. Samalla uudistettaisiin ionisoimatonta säteilyä koskevat säännökset vastaamaan tekniikan nopeaa kehitystä.

Uudella lailla laajennettaisiin turvallisuuslupavelvollisuutta. Turvallisuuslupaa vaadittaisiin jatkossa korkea-aktiivisten säteilylähteiden kuljetuksilta sekä luonnonsäteilylle altistavalta toiminnalta, mikäli altistusta rajoittavista toimenpiteistä huolimatta säteilyaltistus olisi säädettyjä viitearvoja suurempi.

Keskeinen uudistus koskee toiminnanharjoittajan velvollisuutta laatia turvallisuusarvio, joka perustuu turvallisuuslupaa edellyttävästä säteilyn käytöstä aiheutuviin riskeihin. Toiminnanharjoittajan olisi arvioitava toiminnasta aiheutuvaa säteilyaltistusta, tunnistettava mahdolliset säteilyturvallisuuspoikkeamat sekä esitettävä toimet, joilla varmistetaan säteilyturvallisuus. Turvallisuusarviossa tulisi esittää keinot säteilyturvallisuuspoikkeamien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi. Turvallisuusarvio olisi toimitettava säteilyturvakeskukselle 18 kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa tulisi jatkossa käyttää säteilyturvallisuusasiantuntijaa työntekijän ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Säteilyturvallisuusasiantuntija olisi uusi ammattikunta, jonka koulutusta suunniteltaisiin yhdessä yliopistojen kanssa. Teollisuudessa säteilyturvallisuusasiantuntijaa tulisi käyttää erityisesti säteilytoimintaa aloitettaessa ja toiminnan muuttuessa merkittävästi.

Toiminnanharjoittajan tulisi nimetä myös säteilyturvallisuusvastaava, joka huolehtii toiminnanharjoittajan apuna, että työpaikalla huolehditaan säteilyturvallisuudesta ja että määräyksiä ja ohjeita noudatetaan asianmukaisesti. Säteilyturvallisuusvastaava toimii yhteyshenkilönä toiminnanharjoittajan ja Säteilyturvakeskuksen välillä. Nykyinen säteilyn käytön turvallisuudesta vastaava johtaja voisi lähtökohtaisesti jatkaa säteilyturvallisuusvastaavana uuden lain tultua voimaan. Säteilyturvallisuusvastaava voisi toimia myös säteilyturvallisuusasiantuntijana, mikäli hän täyttää molempien tehtävien pätevyysvaatimukset.

Lisätietoa uudesta säteilylaista löytyy sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta.

Vieritä ylös