Linnunmaa Lex – mitä säädösviidakossa selviytymiseen tarvitaan ja kuinka se tehdään?

Lainsäädäntö ohjaa yrityksen jokapäiväistä toimintaa

Yritysten toiminnan taustalla vaikuttaa aina lainsäädäntö, joka luo raamit liiketoiminnalle ja sen toteuttamiselle. Aina ei kuitenkaan tule ajatelleeksi, mitä kaikkia asioita säännellään ja kuinka laajalti, sillä lainsäädäntö näyttäytyy harvoin konkreettisella tasolla päivittäisessä työskentelyssä. Kun työnantajan velvollisuutena on huolehtia, että työpaikalla käytössä olevien kemikaalien luettelo sekä käyttöturvallisuustiedotteet ovat aina työntekijöiden saatavilla; että toimitiloina käytettävä rakennus on sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset ja että työntekijälle on annettava työsuhteen päättyessä kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta, on vakiintuneen tavan sijaan kyse lainsäädäntöön kirjatuista velvoitteista.

Lainsäädännön määrä on valtava ja toiminnanharjoittajan on jatkuvasti oltava tietoinen toimintaansa liittyvien säädösten ajantasaisuudesta, tunnistettava keskeiset lakisääteiset velvoitteet ja varauduttava tuleviin muutoksiin. Ei siis ole ihme, että lainsäädännön seuraaminen ja sen soveltaminen voi yrityksen näkökulmasta olla työlästä ja aikaa vievää.

Tästä viidakosta selviytymiseen auttaa lakiseurantapalvelu, joka huolehtii relevanttien lakien ja asetusten tunnistamisesta, niiden oikeasta tulkinnasta ja käytännön soveltamisesta – siis hyvän liiketoiminnan perusedellytyksistä. Meillä Linnunmaa Lexissä lakiasiantuntijat huolehtivat lainsäädännön tunnistamisesta ja seurannasta asiakasyritysten puolesta luotettavasti, nykyaikaisesti ja aina ajantasaisesti.


Miten lakiseurantaa hoidetaan Linnunmaa Lexissä?

Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen alkaa yrityksen lakikirjaston luomisella. Yrityksen lainsäädännölliset tarpeet tunnistetaan yrityksen toiminnan perusteella ja lakikirjasto räätälöidään aina pykälätasolle saakka. Näin luodaan hajallaan olevasta sääntelymassasta yritykselle yhteen paikkaan koottu lakikirjasto, jossa on vain relevantti ja asiakkaan toimintaa koskeva lainsäädäntö.

Lakimuutokset kirjataan aina selkokielellä sen kohdan alle, johon muutos kohdistuu. Näin asiakkaan ei itse tarvitse alkaa tulkitsemaan, mitä muutoksia on tapahtunut ja mitä ne tarkoittavat oman toiminnan kannalta. Lainsäädäntöön kohdistuvia muutoksia seurataan meillä jatkuvasti, ja Lexissä oleva sääntely onkin aina päivitetty ajan tasalle.

Lakikirjaston valmistuttua asiakas pystyy käyttämään Lexiin luotuja työkaluja – kirjoittamaan omia kommentteja, asettamaan tehtäviä, muistutuksia ja vastuutahoja sekä viestimään muiden kyseistä lakikirjastoa käyttävien henkilöiden kanssa. Työkaluilla on pyritty varmistamaan, että lakiseuranta on mahdollisimman selkeää ja vaivatonta. Lisäksi näiden työkalujen ansiosta yritys pystyy Lexin avulla täyttämään erilaisten ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmien, kuten ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001, asettamat seuranta- ja arviointivelvoitteet.

Me Lexin lakiasiantuntijat teemme asiakkaillemme myös paikan päällä vaatimusten täyttymisen arviointia (VTA), minkä lisäksi tarjoamme Lexissä toimivaa VTA-työkalua niille, jotka haluavat tehdä arvioinnit itse.


Lakiasiantuntijan työ Lexin takana

Me toimimme asiakasyritystemme oppaina lakiviidakossa. Pidämme huolen, että yritysten lakiseurannan työkalut ovat tehokkaat ja kunnossa, ja että kaikki, mitä yritys tarvitsee, löytyy yhdestä paikasta yhdellä kirjautumisella. Lakiasiantuntijan työn kulmakiviin kuuluvat muuttuvan lainsäädännön seuranta ja tiedonhaku, asiakaskohtaisen relevantin sääntelyn tunnistaminen ja lakikirjastojen kokoaminen sekä tiivis asiakastyöskentely aina koulutusten, chat-neuvonnan sekä kuulumisten vaihdon merkeissä.

Koulutamme asiakasyritysten henkilöstöä olemaan tietoisia lainsäädäntöön liittyvistä muutoksista ja arvioimme, miten yritykset ovat täyttäneet heille asetetut lakisääteiset velvoitteet. Jalkaudumme myös tapaamaan vanhoja ja uusia asiakkaita esimerkiksi erilaisille messuille.

Lakiviidakon oppaan työnkuva on monipuolinen!


Tämä blogikirjoitus on tehty yhteistyössä European Law Students’ Associationin (ELSA) kanssa. Viikolla 15 vietetään International Focus Programme (IFP) -viikkoa, jonka teemana tänä vuonna on ympäristöoikeus. Linnunmaa Lex on ELSAn IFP-kumppani ja sponsori.

Tutustu ELSA Joensuun paikallisyhdistykseen täällä: http://elsafinland.fi/joensuu/.

Vieritä ylös