Eduskunnan käsiteltäväksi annettavat hallituksen esitykset kevätistuntokaudella 2018

Hallitus on julkaissut lainsäädäntösuunnitelman kevätistuntokaudelle 2018. Suunnitelmassa listataan hallituksen esitykset ja selonteot, jotka hallituksen on tarkoitus antaa eduskunnalle kevään aikana. Suunnitelma on ladattavissa täältä (pdf).

 

Ympäristölupamenettelyjen sujuvoittaminen

Kevätistuntokauden loppupuolella hallituksen on tarkoitus antaa eduskunnalle esitys ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta.  Esityksessä on kyse niin kutsutusta ”yhden luukun mallista”, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. Yhden luukun mallissa asiakas voisi hoitaa tiettyyn hankkeeseen liittyvät luvat yhden asiointipisteen kautta silloinkin, kun hanke edellyttäisi lupia eri viranomaisilta. Yhden luukun mallia sovellettaisiin ympäristölupiin, vesilain mukaisiin lupiin, luonnonsuojelulain mukaisiin poikkeuspäätöksiin, ympäristövaikutusten arviointiin ja rakennuslupiin. Lisätietoa yhden luukun lainsäädäntöhankkeesta voi lukea ympäristöministeriön sivuilta.

Toisena lupamenettelyihin liittyvänä uudistuksena hallitus aikoo esittää ilmoitusmenettelyn käyttöön ottamista ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan ja rekisteröintimenettelyn rinnalle. Ilmoitusmenettelyssä toiminnanharjoittajan tulisi jättää viranomaiselle ilmoitus vähintään 120 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Viranomainen tekisi ilmoituksen perusteella päätöksen, johon sisältyisi tarpeelliset määräykset toiminnan järjestämiseksi. Nykyisistä ympäristöluvanvaraisista toiminnoista olisi tarkoitus siirtää ilmoitusmenettelyyn muun muassa sahalaitokset, eräät elintarvike- ja rehuteollisuuden laitokset sekä monet eläinsuojat. Lakihankkeen valmistelua voi seurata ympäristöministeriön sivuilta.

 

Uusi työaikalaki ja EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutukset

Hallituksen on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella eduskunnalle käsiteltäväksi esitys uudeksi työaikalaiksi. Uusi työaikalaki korvaisi nykyisin voimassa olevan, vuonna 1996 voimaan tulleen työaikalain. Uudistuksen tavoitteena on päivittää työaikalaki vastaamaan nykytyöelämän tarpeita. Tietoa työaikalain valmistelun etenemisestä on koottu eduskunnan verkkosivuille.

Yritysten henkilötietojen käsittelyyn merkittävästi vaikuttavan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25. toukokuuta. Jotta kansallinen lainsäädäntö vastaisi asetuksen määräyksiä, useita henkilötietojen käsittelyä säänteleviä lakeja on tarpeen muuttaa. Esimerkiksi työelämän tietosuojalakia on määrä yhdenmukaistaa tietosuoja-asetuksen määräysten kanssa kevään aikana. Kokonaan uutena säädöksenä säädetään kansallinen tietosuojalaki, jonka määräykset täydentävät EU:n tietosuoja-asetusta niiltä osin kuin jäsenvaltioiden omalle sääntelylle on asetuksessa jätetty liikkumavaraa. Tietosuojalaissa määrätään muun muassa henkilötietojen käsittelyn kansallisesta valvonnasta ja henkilötietojen käsittelyn erityistilanteista. Tietosuojalailla kumotaan nykyinen henkilötietolaki.


Linnunmaa Lexin tietosuojatyöpaja

Linnunmaa Lex järjestää tietosuojatyöpajaa, jonka tavoitteena on selkeyttää EU:n tietosuoja-asetuksen tuomia uusia velvoitteita ja varmistaa, että kaikki olennainen on tiedossa ennen siirtymäajan päättymistä 25.5.2018. Työpaja järjestetään yrityskohtaisesti ja siihen voi osallistua useampi henkilö.

Tiedustelut ja ajanvaraukset:

Tiina Juntunen

+ 358 44 765 4414

tiina.juntunen@linnunmaalex.fi

Lisätietoa Linnunmaa Lexin tietotyöpajasta: Tietosuojatyöpaja – Tietosuoja-asetuksen tuomat velvoitteet haltuun

 

Vieritä ylös