Valmisteilla uusi EU:n lannoiteasetus

Uuden lannoiteasetuksen valmistelut alkavat keväällä 2018, kun EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Bulgaria ja Euroopan parlamentti aloittavat neuvottelut uudesta asetusehdotuksesta, joka koskee lannoitevalmisteiden liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Lannoiteasetuksen uudistamisen tarkoituksena on nykyisin sovellettavien sääntöjen ja lannoitevalmisteiden EU:n markkinoille saattamista koskevien vaatimusten tarkistaminen. Tarkastuksen alla ovat niin lannoitteiden sisältämien haitallisten aineiden enimmäismäärät, määritellyt aineosaluokat kuin merkintävaatimuksetkin.

Uudistuksen tavoitteena on kannustaa laajamittaiseen lannoitetuotantoon kotimaisista orgaanisista ja uusioraaka-aineista muuntamalla jäte viljelykasvien ravinteiksi. Lisäksi keskeistä on pyrkiä edistämään innovatiivisten lannoitteiden laajempaa käyttöä ja tarjota entistä laajempi valikoima lannoitevalmisteita. Uusi asetusehdotus on osa kiertotaloutta koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa ja sen on määrä korvata vuoden 2003 lannoiteasetus kattaen kaikki lannoitetyypit, kuten kivennäislannoitteet, orgaaniset lannoitteet, maanparannusaineet sekä kasvualustat.

Asetusehdotuksen mukaan CE-merkinnällä varustettujen EU-lannoitevalmisteiden on täytettävä tietyt vaatimukset ja oltava yhdenmukaistettujen sääntöjen mukaisia, jotta ne voivat hyötyä vapaasta liikkuvuudesta EU-alueella. Lannoitteiden yhdenmukaistaminen olisi kuitenkin vapaaehtoista, ja valmistajat voisivat jatkossakin saattaa markkinoille sellaisia lannoitevalmisteita, joilla ei ole CE-merkintää. Tällaisia muita kuin EU-lannoitevalmisteita voisi olla saatavilla ainoastaan valmistusmaan markkinoilla sekä niiden jäsenmaiden markkinoilla, joilla on samantapaiset tai vähemmän tiukat vaatimukset. Tarkemmin uuden lannoiteasetuksen valmistelusta voit lukea EU:n neuvoston 20.12.2017 antamasta tiedotteesta.