Keskisuuria polttolaitoksia (alle 50 MW) koskeva ympäristölainsäädäntö muuttuu

Ympäristönsuojelulakiin ehdotetaan muutosta, jolla laajennetaan energiantuotantolaitoksia koskevaa rekisteröintivelvollisuutta. Näin ollen jatkossa myös 1–5 MW energiantuotantoyksiköt kuuluisivat rekisteröintivelvollisuuden piiriin. Samalla säädettäisiin tarkemmin näitä polttolaitoksia koskevista menettelyistä, kuten päästömittauksista ja tarkkailuvelvoitteesta. Muutoksen taustalla vaikuttaa EU:n keskisuuria polttolaitoksia koskeva direktiivi (2015/2193), joka tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 19.12.2017. Direktiivin sisältöön voit tutustua täältä.

Ehdotetun lakimuutoksen seurauksena keskisuuret polttolaitokset olisi rekisteröitävä 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Samalla myös kaikkien muiden ympäristönsuojelulain liitteen 2 perusteella rekisteröitävien toimintojen rekisteröinti-ilmoituksen määräaika lyhenisi nykyisestä 90 vuorokaudesta 60 vuorokauteen. Muutoksia rekisteröintivelvollisuuden lisäksi kaavaillaan keskisuurten energiantuotantoyksiköiden polttoainetehon yhteenlaskusääntöihin sekä polttoaineiden saatavuushäiriötilanteita koskeviin menettelyihin. Tällä hetkellä lakimuutoksesta on esillä hallituksen esitysluonnos, jonka voit lukea täältä. Varsinainen hallituksen esitys on tarkoitus saattaa eduskunnan käsittelyyn syysistuntokauden aikana ja tavoitteena on, että muutokset astuisivat voimaan 19.12.2017.

Ympäristönsuojelulakiin tehtävien muutosten lisäksi valmisteilla on asetus, jossa säädetään tarkemmin alle 50 MW energiatuotantoyksikköjen ympäristövaatimuksista. Jatkossa yksityiskohtaisista velvoitteista, kuten päästöraja-arvoista, säädettäisiin uudella PIPO-asetuksen (750/2013) korvaavalla asetuksella. Asetuksella on tarkoitus myös tiukentaa energiantuotantoyksiköiden tarkkailuvelvoitetta lyhentämällä määräaikaisten päästömittausten suoritusväliä, minkä lisäksi jatkossa edellytetään myös hiilimonoksidipitoisuuksien säännöllisiä mittauksia. Toisaalta asetus sisältäisi joitakin tiukentuvia päästövaatimuksia kohtuullistavia joustoja ja kevennyksiä muun muassa kaukolämpöä tuottaville yksiköille sekä biomassaa käyttäville yksiköille.

Ympäristöministeriön asetusluonnoksesta voi antaa lausuntoja 6.10. asti, ja lausunnon antamisesta löytyy lisää tietoa ympäristöministeriön sivuilta. Asetuksen on tarkoitus astua voimaan yhtä aikaa ympäristönsuojelulakiin tehtävien muutosten kanssa. Huomioitava kuitenkin on, erityyppisille polttolaitoksille on asetettu erilaiset siirtymäajat ja direktiiviä sovelletaan uusiin polttolaitoksiin vasta 20.12.2018 alkaen. Tämän lisäksi olemassa oleviin 5–50 MW polttolaitoksiin direktiiviä sovelletaan vuoden 2025 alusta alkaen ja olemassa oleviin 1–5 MW polttolaitoksiin vuoden 2030 alusta alkaen.


Lue myös Linnunmaan uutinen muista vireillä olevista energiantuontantolaitosten ympäristösääntelyä koskevista muutoksista.

Vieritä ylös