Eduskunnalle syysistuntokaudella 2017 annettavat hallituksen esitykset ja selonteot julki

 

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut eduskunnalle syysistuntokaudella 2017 annettavat hallituksen esitykset ja selonteot. Uutena lakina hallitus esittää muun muassa työaikalakia, joka korvaisi vanhan lain osana työaikasääntelyn kokonaisuudistusta. Myös Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta täydennetään kansallisella lainsäädännöllä, kun valmisteilla on henkilötietolain korvaava uusi tietosuojalaki. Uudesta tietosuojalaista voit lukea lisää täältä. Uutena säädöksenä esitetään niin ikään kaasulaitelakia, jolla pannaan täytäntöön EU-kaasulaiteasetuksen edellyttämät kansalliset toimet.

Hallitus ehdottaa muutoksia muun muassa työsopimuslakiin ja liikenteen palveluista annettuun lakiin. Työsopimuslain muutos koskee työnantajan lisätyön tarjoamisvelvollisuutta siten, että osa-aikatyön teettäminen ei jatkossa enää olisi este oppisopimusoppilaan palkkaamiselle. Liikenteen palveluista annetun lain muutosten tavoitteena on uudistaa kaikkien liikennemuotojen henkilö- ja tavarakuljetuksia sekä tehdä muutoksia mm. ammattipätevyyksiä ja rekistereitä koskeviin asioihin. Tieliikennelain uudistamisen tarkoituksena puolestaan on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Samalla pyritään edistämään tienkäyttäjien yhdenvertaisuutta sekä ympäristönsuojelua.

Yksi keskeinen lakimuutos koskee keskisuuria polttolaitoksia, kun ympäristönsuojelulakia muuttamalla pannaan täytäntöön polttolaitoksia koskevan direktiivin asettamat velvoitteet. Samalla annetaan myös uusi valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 MW energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista. Asetuksella korvataan nykyinen niin kutsuttu PIPO-asetus (750/2013).

Eduskunnalle syysistuntokaudella 2017 annettavat hallituksen esitykset ja selonteot löydät täältä.  Ympäristöministeriön valmisteluvastuussa oleviin keskeisiin säädöshankkeisiin voit tutustua tarkemmin ympäristöministeriön lainsäädäntöohjelman avulla.

Vieritä ylös