Ympäristönsuojelulakiin kaavaillaan uutta ilmoitusmenettelyä

Ympäristönsuojelulakiin esitetään nykyisten ympäristölupamenettelyn ja rekisteröintimenettelyn rinnalle lisättäväksi uusi yleinen ilmoitusmenettely. Tämä kevyempi ja sujuvampi ennakkovalvontamenettely korvaisi eräiden luvanvaraisten toimintojen ympäristölupamenettelyn silloin, kun toiminnan ympäristövaikutukset ovat paikallisia tai suhteellisen vähäisiä. Lisäksi ilmoitusmenettelyä käytettäisiin silloin, kun toiminnan ympäristövaikutuksia rajoitetaan erityislainsäädännöllä.

Uuden ilmoitusmenettelyn taustalla vaikuttaa hallituksen kärkihanke, jonka keskeisenä tavoitteena on sujuvoittaa ympäristösääntelyä. Esitetty ilmoitusmenettely olisi ympäristölupaprosessia nopeampi ja hallinnollisesti kevyempi sekä toiminnanharjoittajille että viranomaisille. Kevennetty menettely ei kuitenkaan vaarantaisi nykyisen ympäristönsuojelun tason säilymistä. Ilmoitusmenettelyn piiriin on ehdotettu siirrettäväksi toimintoja 11 luvanvaraisesta toimintaryhmästä, ja jatkossa ilmoitusmenettely voisi koskea muun muassa eräitä polttoaine- ja kemikaalivarastoja sekä joitain elintarvikkeiden ja rehujen valmistusta koskevaa toimintaa. Aihetta koskevan esitysluonnoksen löydät täältä.

Ilmoitusmenettelyn piiriin siirtyvät toiminnot olisivat edelleen ennakollisen valvonnan piirissä, jolloin toiminnanharjoittajan olisi jätettävä ilmoitus viranomaiselle vähintään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Viranomainen tekisi tämän perusteella päätöksen, johon voi sisältyä toimintaa ohjaavia tarpeellisia määräyksiä.

Lisää aiheesta voit lukea täältä.

Vieritä ylös