Hallitus esittää muutoksia kaivoslain mukaisiin menettelyihin

Eduskunta sai helmikuun lopussa käsiteltäväkseen hallituksen esityksen kaivoslain muuttamisesta. Muutosehdotuksen tavoitteena on keventää ja sujuvoittaa kaivoslain mukaisia hallintomenettelyjä. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muun muassa, että toiminnanharjoittajan velvollisuus toimittaa kaivosviranomaiselle kopio kaivoskartasta jokaisen vuoden alussa poistettaisiin. Jatkossa kaivoskartta tulisi toimittaa viranomaiselle vain tämän pyynnöstä tai viimeistään toiminnan päättyessä. Muutos ei poistaisi toiminnanharjoittajan velvollisuutta pitää kaivoskartta ajantasaisena.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) ja Natura 2000 -arvioinnin osalta hallitus esittää, että selvitysten ei enää tarvitsisi olla valmiita jo kaivoslain mukaista lupaa haettaessa, vaan riittäisi että ne olisivat kaivosviranomaisen käytettävissä ennen lupapäätöksen tekemistä. Täten malminetsintäluvan haltijan etuoikeus kaivoslupaan syntyisi jatkossa ilman, että YVA-selostuksen ja Natura 2000 -arvioinnin tulisi olla valmiita jo kaivoslupaa haettaessa. Tällä hetkellä etuoikeuden saaminen edellyttää malminetsintäluvan haltijaa hakemaan kaivoslupaa jo ennen etsintäluvan raukeamista, minkä takia malminetsintäluvan loppuvaiheessa tehtyjen tutkimusten tuloksia ei välttämättä ole ehditty ottaa huomioon YVA-selostusta tai Natura 2000 -arviointia viimeisteltäessä.

Nykyisin kaivosluvan raukeamista voidaan lykätä enintään kymmenellä vuodella. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että kaivosluvan raukeamista voisi lykätä vielä kymmenen vuoden jälkeenkin, mikäli laissa lykkäämiselle asetetut perusteet täyttyvät ja jos luvanhaltija voi osoittaa, että luvan raukeamisen lykkääminen on yleisen edun tai muun erityisen syyn mukaista. Hyväksyttävä lykkäysperuste voisi hallituksen esityksen mukaan olla esimerkiksi tarve pitää yllä kaivoskivennäisreserviä.

Lisäksi hallituksen esityksessä annettaisiin kaivosviranomaiselle mahdollisuus harkita, edellyttääkö toiminnassa olevan kaivosalueen laajentaminen uutta kaivosturvallisuuslupaa tai voimassa olevan luvan tarkistamista. Nykyinen pakollinen lupaprosessi on koettu liian raskaaksi esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa kaivosalueeseen liitetään vain pieni uusi apualue, joka ei vaikuta kaivoksen toimintaperiaatteisiin.

Hallituksen esityksen voi lukea kokonaisuudessaan täältä. Lain on suunniteltu tulevan voimaan 1.7.2017.

Vieritä ylös