Muuttuva lainsäädäntö

Esitys uudeksi säteilylaiksi korostaa toiminnanharjoittajan vastuuta

Hallituksen esitys uudeksi säteilylaiksi on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan 1.7.2018. Uudistuksella laajennattaisiin turvallisuuslupavelvollisuutta ja asetettaisiin uusia velvoitteita säteilyä käyttäville toiminnanharjoittajille.

Uusi YVA-laki astuu tänään voimaan – tavoitteena YVA-menettelyn sujuvoittaminen

Uusina elementteinä lakiin on lisätty muun muassa määräykset yhteysviranomaisen järjestämästä ennakkoneuvottelusta, YVA-menettelyyn osallistuvien pätevyyden varmistamisesta sekä perustellusta päätelmästä. Lisäksi lailla pyritään edistämään YVA-menettelyn ja muiden lakien nojalla laadittavien vaikutusten arviointien yhteensovittamista.

Sähköturvallisuus- ja painelaitelainsäädännön kokonaisuudistus astui voimaan

Vuosi 2017 alkoi uuden painelaitelain (1144/2016) ja sähköturvallisuuslain (1135/2016) sekä niitä täsmentävien uusien asetusten voimaantulolla. Uusilla laeilla kumottiin vanha painelaitelaki ja sähköturvallisuuslaki sekä lähes kaikki niiden nojalla annetut asetukset ja muut säädökset. Kokonaisuudistuksen tarkoituksena oli selkeyttää sähköturvallisuus- ja painelaitelainsäädännön rakennetta sekä panna kansallisesti täytäntöön EU:n sähköturvallisuutta ja painelaitteita koskevat direktiivit.

Vieritä ylös