Uusi laki sujuvoittaa uusiutuvan energian tuotantolaitoshankkeiden lupamenettelyjä

30.6.2021 tulee voimaan laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (1145/2020), jolla pyritään tekemään uusiutuvan energian tuotantolaitoksiin liittyvistä lupamenettelyistä sekä nopeampia että toiminnanharjoittajien kannalta sujuvampia. Jatkossa uusiutuvan energian tuotantolaitosten hankekehittäjät voivat asioida hankkeisiinsa liittyvissä lupa-asioissa keskitetysti yhden sähköisen yhteyspisteen kautta. Laissa säädetään myös sitovat määräajat uusiutuvan energian voimalaitosten lupamenettelyjen ja muiden hallinnollisten hyväksymismenettelyjen enimmäiskestolle.

Mistä on kyse?

Uudella lailla pannaan kansallisesti täytäntöön EU:n uudelleen laaditun uusiutuvan energian direktiivin (EU) 2018/2001, eli niin kutsutun RED II -direktiivin, uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjen organisointia ja kestoa koskeva sääntely. Lain soveltamisalaan kuuluvat uusiutuvan energian tuotanto sekä biokaasua tuottavassa laitoksessa mädätteen käsittely ja jatkojalostus. Sen sijaan uusiutuvan energian tuottamiseen tarvittavan raaka-aineen kasvatus, valmistus, käsittely, varastointi ja kuljetus eivät kuulu lain soveltamisalaan.

Lain kattamiin lupamenettelyihin kuuluvat esimerkiksi ympäristölupa, vesilupa, poikkeamispäätökset vesiluontotyyppien ja luontotyyppien suojelusta, lentoestelupa, suurjännitteisten johtojen hankelupa, suostumus rakentamiseen talousvyöhykkeellä, rakennus-, toimenpide- ja purkamislupa sekä rakennuslupamenettelyn yhteydessä käsiteltävä suunnittelutarveasia ja poikkeaminen.

Yhden luukun malli käyttöön

Lailla ei muuteta uusiutuvan energian tuotantolaitoksia koskevien varsinaisten lupamenettelyjen tai muiden hallinnollisten menettelyjen sisältöä tai vaatimuksia. Oleellisin muutos nykyiseen tilanteeseen on se, että jatkossa uusiutuvan energian tuotantolaitoksen hankekehittäjä ei enää joudu asioimaan erikseen monen eri viranomaisen kanssa hakiessaan hankkeen edellyttämiä lupia ja hyväksyntöjä. Sen sijaan hakija voi hakea laitoksensa rakentamiseen, päivittämiseen, verkkoon liittämiseen ja käyttöön liittyviä lupia ja muita hallinnollisia hyväksyntöjä keskitetysti sähköisen yhteyspisteen kautta.

Sähköistä yhteyspistettä hallinnoiva viranomainen on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Kunkin lupa-asian ratkaisee edelleen toimivaltainen viranomainen, mutta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus koordinoi asioinnin hankekehittäjän suuntaan ns. yhden luukun kautta. Yhteyspisteviranomaisena se on myös velvollinen neuvomaan hakijoita menettelyllisissä kysymyksissä sekä antamaan näille sähköisen yhteyspisteen kautta hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Hakijan ei ole pakko asioida sähköisen yhteyspisteen kautta, vaan lain voimaantulon jälkeenkin on edelleen mahdollista halutessaan asioida myös suoraan toimivaltaisten lupaviranomaisten kanssa.

Sitovat määräajat lupa- ja hyväksymismenettelyille

Laissa säädetään myös siitä, kuinka kauan uusiutuvan energian voimalaitoshankkeisiin liittyvät lupamenettelyt ja muut hallinnolliset hyväksymismenettelyt saavat kokonaisuudessaan yhteensä kestää.

  • Kahden vuoden maksimikestoa sovelletaan voimalaitoksen rakentamiseksi, verkkoon liittämiseksi ja käyttämiseksi vaadittaviin lupamenettelyihin ja muihin hallinnollisiin hyväksymismenettelyihin.
  • Yhden vuoden maksimikestoa sovelletaan alle 150 kilowatin sähköntuotantokapasiteetin voimalaitoksiin ja voimalaitosten päivittämishankkeisiin liittyviin menettelyihin.

Mainitut määräajat soveltuvat vain sähköä tuottaviin voimalaitoksiin, eikä siis esimerkiksi lämpölaitoksiin tai uusiutuvan polttoaineen tuotantolaitoksiin. Sähkön osuudelle laitoksen kokonaisenergiantuotannosta ei kuitenkaan ole määritelty vähimmäismäärää.

Määräajan laskeminen alkaa, kun hakija panee ensimmäisen lupa- tai hyväksymismenettelyn vireille ja päättyy, kun viimeinen lupa- tai hyväksymismenettelyn päätös on annettu tiedoksi hakijalle. Määräaikaan siis sisältyvät menettelyn kaikki vaiheet vireillepanosta päätöksen tiedoksiantoon, mukaan lukien täydennysajat ja lakisääteiset kuulemiset. Hakijan ei edellytetä panevan kaikkia tarvittavia menettelyjä vireille samaan aikaan. Määräaikojen soveltamiseen ei vaikuta se, asioiko hakija sähköisen yhteyspisteen kautta vai suoraan toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Toimivaltaisten viranomaisten on lähtökohtaisesti käsiteltävä laissa erikseen mainitut menettelyt määräaikojen puitteissa, mutta laissa säädetään myös mahdollisuudesta jatkaa määräaikoja yhdellä vuodella, kun se on poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi asianmukaisesti perusteltua. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on velvollinen seuraamaan lupamenettelyjen enimmäiskestolle säädettyjen määräaikojen toteutumista. Määräaikojen ylittymisestä ei ole suoraan laissa säädetty seuraamuksia viranomaisille, mutta tällaisissa tilanteissa hakijan käytössä ovat normaalit yleiset oikeusturvakeinot, kuten hallintokantelu ja kantelu ylimmille laillisuusvalvojille.

Lisätietoja:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä, HE 187/2020 vp

 

Etsitkö tietoa ajantasaisesta ympäristö- tai energialainsäädännöstä? Tutustu Linnunmaa Lexin EHS-lakiseurantapalveluun. Näppärän verkkopalvelun avulla pidät itsesi aina ajantasalla toimintaasi koskevasta lainsäädännöstä, sekä sääntelyn vaatimuksista ja muutoksista. Kuukausimaksullisiin palveluihimme sisältyy jatkuva erikoisjuristien tuki ja tulkinta-apu chatissa.

Pyydä tarjous Linnunmaa Lexistä tästä!

Samuli Tiirikainen

Samuli Tiirikainen

Lakiasiantuntija (EHS)
+358 44 491 9182
samuli.tiirikainen(at)linnunmaalex.fi

Vieritä ylös