Sähköturvallisuus- ja painelaitelainsäädännön kokonaisuudistus astui voimaan

Vuosi 2017 alkoi uuden painelaitelain (1144/2016) ja sähköturvallisuuslain (1135/2016) sekä niitä täsmentävien uusien asetusten voimaantulolla. Uusilla laeilla kumottiin vanha painelaitelaki ja sähköturvallisuuslaki sekä lähes kaikki niiden nojalla annetut asetukset ja muut säädökset. Kokonaisuudistuksen tarkoituksena oli selkeyttää sähköturvallisuus- ja painelainsäädännön rakennetta sekä panna kansallisesti täytäntöön EU:n sähköturvallisuutta ja painelaitteita koskevat direktiivit.

Painelaitteiden osalta muutoksia tuli muun muassa käyttösäännöksiin. Esimerkiksi sijoituspaikkansa vuoksi merkittävää vaaraa aiheuttaville painelaitteille tulee jatkossa laatia sijoitussuunnitelma. Lisäksi säädettiin, että rekisteröitävälle painelaitteelle tulee käytön valvojan lisäksi määrätä nyt myös yksi tai useampi käytön varavalvoja.

Kattilalaitosten valvontaan tehtiin muutos, ettei ohjauspaikan tarvitse olla viiden minuutin etäisyydellä kattilalaitoksesta, vaan riittää, että käyttäjä pääsee kattilalaitokselle viiden minuutin kuluessa tarvittavien käyttö- ja turvallisuustoimenpiteiden suorittamiseksi. Muutoksen myötä kattilaitoksia on siis mahdollista ohjata esimerkiksi keskitetyllä etäohjauksella. Lisäksi kattilalaitoksen jaksottaisen käytön valvonnan tehorajoja muutettiin. Muutoksen myötä useita nykyisiä kattilalaitoksia voidaan siirtää jatkuvasta käytönvalvonnasta jaksottaiseen käytönvalvontaan.

Sähköturvallisuuslainsäädännön rakennetta muutettiin siten, että hissiturvallisuutta koskeva sääntely erotettiin sähköturvallisuuslaista omaksi laikseen. Uudessa hissiturvallisuuslaissa (1134/2016) sekä sen nojalla annetussa asetuksessa säädetään muun muassa hissien turvallisuusvaatimuksista, hissityöpätevyydestä sekä hissin omistajan ja haltijan velvollisuuksista. Muutoin sähköturvallisuuslakia muutettiin muun muassa yksinkertaistamalla sähkölaitteistoluokitusta, lyhentämällä laitteistoluokassa 1b olevien sähkölaitteistojen määräaikaistarkastusten väli 15 vuodesta 10 vuoteen sekä tarkentamalla, että työturvallisuuslaki koskee myös sähkötöitä.

Tukes on julkaissut yksityiskohtaisen ja informatiivisen oppaan sähköturvallisuus- ja painelaitelain uudistuksesta sekä muista vuoden alussa voimaan tulleista koneita ja laitteita koskevista uusista laeista. Oppaan löydät täältä. Lisätietoa painelaitesäädöksistä ja uudesta sähköturvallisuuslaista löydät Tukesin julkaisemasta ammattilaistiedotteesta sekä ajankohtaiskirjeestä.