Vuosilomalaki muuttuu: työntekijän omavastuupäivät sekä vuosiloman kertyminen perhevapaalla

Vuosilomalain (162/2005) mukaan työntekijän lomaa tulee hänen pyynnöstään siirtää, jos työntekijä sairastuu tai hän tulee synnytyksen tai tapaturman vuoksi työkyvyttömäksi vuosilomansa aikana. Huhtikuun 2016 alussa voimaan tulevalla lakimuutoksella työntekijälle määrättiin kuusi omavastuupäivää. Lakimuutoksen myötä sairastunut työntekijä voi pyytää vuosiloman siirtoa vasta niiden lomapäivien osalta, jotka ylittävät kuusi lomapäivää.

Omavastuu koskee vain yli neljän viikon mittaisia vuosilomia, sillä omavastuupäivät eivät saa heikentää työntekijän oikeutta vuosittaiseen neljän viikon vuosilomaan. Tästä säädetään työaikadirektiivin (2003/88/EY) 7 artiklassa. Näin ollen täysi kuuden päivän omavastuu tulee sovellettavaksi vasta viiden viikon mittaiseen ja sitä pidempään vuosilomaan. Oikeutta loman siirtämiseen ei kuitenkaan ole, mikäli työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Omavastuupäivät voivat kertyä myös yksittäisistä työkyvyttömyyspäivistä.

Omavastuun asettamisen lisäksi lakimuutoksella muutettiin vuosilomalaissa säädettyä työssäolon veroista aikaa perhevapaiden osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuosiloman karttumista perhevapaan aikana rajattiin. Aiemmin äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaasta johtuvasta poissaolosta aiheutuva työstä poissaoloaika määriteltiin kokonaisuudessaan työssäolon veroiseksi ajaksi. Jatkossa vuosilomaa kertyy perhevapaalla enintään kuuden kuukauden ajalta. Myös perhevapaalla kertyvän vuosiloman rajaamista koskevat muutokset tulevat voimaan 1.4.2016.

Vieritä ylös