Lainsäädäntö

Kemikaalit

Kemikaalien valmistus, maahantuonti ja käyttö ovat usein suuressa roolissa yrityksen toiminnassa. Keskeisessä osassa ovat erilaiset turvallisuuteen liittyvät asiakirjat, tiedottaminen, varastointi sekä varotoimenpiteet ja -järjestelmät. Kemikaalien käsittely ja varastointi voi aiheuttaa vaaraa niin ympäristölle kuin ihmisillekin. Kemikaaliturvallisuutta säännellään sen vuoksi laajasti sekä EU-tasolla että kansallisesti.

Kemikaalilainsäädännön päätavoitteena on muun muassa ehkäistä kemikaalien ympäristöhaittoja jo ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa ongelmia. Kemikaalilainsäädäntö kattaa kemikaalin koko elinkaaren – valmistuksesta jätteeksi muuttumiseen saakka. Ensisijainen vastuu kemikaalien riskien ja niiden edellyttämien turvallisuustoimenpiteiden arvioinnista kuuluu yrityksille.

Kemikaalilainsäädäntö on uudistunut merkittävästi viime vuosien aikana. Linnunmaa Lexistä löydät aina ajantasaisen lainsäädännön liittyen niin kemikaaliturvallisuuden, työturvallisuuden, räjähdysvaarallisten aineiden ja palavien nesteiden kuin vaarallisten aineiden kuljetuksen (VAK) sääntelyyn. Palvelustamme löydät kaiken tarvittavan aina biosideista REACHiin ja pakkausmerkintöihin.

Ympäristö

Ympäristölainsäädäntö tuo velvollisuuksia kaiken kokoisille yrityksille aina pienimmästä suurimpaan. Ympäristölainsäädännön tavoitteena on turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö. Ympäristölainsäädäntö käsittää esimerkiksi erilaiset lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyt, joilla varmistetaan, että pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta suoritetaan vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Ympäristönsuojelun lisäksi ympäristölainsäädäntö koskee siihen läheisesti liittyviä aloja kuten maankäyttöä, vesien käyttöä, jätehuoltoa sekä jätteiden hyötykäyttöä.

Linnunmaa Lex sisältää kattavan sääntelykokonaisuuden liittyen ilmansuojeluun, jätehuoltoon, kaivoslainsäädäntöön, luonnonsuojeluun, maankäyttöön ja rakentamiseen, meluntorjuntaan, metsä- ja maa-aineslainsäädäntöön, vesiensuojeluun sekä ympäristönsuojeluun.

Työturvallisuus

Yritysten ja työnantajien tärkeimpiin lakisääteisiin velvoitteisiin kuuluu työturvallisuudesta huolehtiminen. Työturvallisuuslainsäädäntö koskee sekä työnantajan että työntekijän velvollisuuksia ja oikeuksia. Työturvallisuuslainsäädännön tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita sekä ennaltaehkäistä työympäristöstä johtuvia terveyshaittoja. Tavoitteiden saavuttamista edistävät hyvä ja kokonaisvaltainen työympäristön ja -tehtävien suunnittelu, henkilöstön kouluttaminen sekä koneisiin, laitteisiin, työvälineisiin ja kiinteistöön liittyvät turvallisuusnäkökohdat ja toimenpiteet. Keskiössä on myös työn terveellisyys: erilaiset kemikaali-, säteily- ja ainealtistukset on huomioitava kattavasti ja ennalta varautuen.

Linnunmaa Lexistä löydät työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän sääntelyn. Näihin kuuluvat mm. työsuojelu, koneet ja laitteet, kuljetus, ilmailu, palo ja pelastus, poikkeusolot ja huoltovarmuus, sähköturvallisuus, säteily sekä työterveys.

HR

Työ- ja henkilöstölainsäädännön tarkoituksena on edistää työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä työhyvinvointia koskevien asioiden käsittelyssä ja turvata henkilöstölle annettavat riittävät tiedot yrityksen tilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tarkoituksena on myös parantaa työntekijöiden asemaa esimerkiksi kehittämällä heidän mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksiin jotka koskevat heidän työtään, työolojaan sekä asemaansa yrityksessä.

Työelämää sääntelevä lainsäädäntö pitää sisällään laajan kokonaisuuden yksilöllisiin ja kollektiivisiin työoikeuksiin sekä työriitojen ratkaisumenetelmiin liittyen. Linnunmaa Lex tarjoaa tähän tehokkaan ratkaisun. Lex sisältää ajantasaisen lainsäädännön henkilöstöhallintoon liittyen, esimerkiksi henkilötietoihin, henkilöstön edustukseen, työaikaan, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen. Palvelustamme löydät kattavasti myös kaikki työpaikalla nähtävänä pidettävät säädökset.

Työpaikkalait

Useat säädökset sisältävät työnantajaa sitovan nähtävänäpitovelvoitteen, jonka perusteella työlait ja sekä alalla sovellettava työehtosopimus on pidettävä työpaikalla nähtävillä ja työntekijöiden saatavilla. Työpaikalla henkilöstön nähtävänä pidettävä lainsäädäntö turvaa työntekijöiden oikeuksien ja turvallisuuden toteutumista. Nähtävänäpitovelvollisuus koskee esimerkiksi työterveyshuollon järjestämiseen liittyviä tietoja sekä tietoja työpaikan vakuutusyhtiöstä.

Meiltä saat työpaikan seinällä pidettävän kirjallisen listauksen sijaan sähköisen, vaivattoman palvelun. Työpaikkalait ovat aina ajan tasalla ja helposti työntekijöiden saatavilla.

Tuoteturvallisuus

Tuoteturvallisuus pitää sisällään sekä kuluttajakäyttöön tarkoitettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden että yritysten välillä kaupattavien tuotteiden turvallisuuden. Tuoteturvallisuus varmistetaan esimerkiksi CE-merkintävaatimuksien, turvallisuusmääräyksien tai lakisääteisten varoitusmerkintöjen avulla. Vastuu on toiminnanharjoittajalla. Toiminnanharjoittajan on myös esimerkiksi pystyttävä todistamaan tuotteiden jäljitettävyys osoittamalla mistä käytetyt raaka-aineet on hankittu ja mihin tuotteet on toimitettu jakeluketjussa.

Tuoteturvallisuuslainsäädännön tunteminen on tärkeää tuotteiden ja palveluiden turvallisuuden ja esteettömän markkinoillepääsyn varmistamiseksi. Linnunmaa Lex sisältää keskeisen lainsäädännön tuotevastuun, tuotemerkintöjen ja tiedottamisen osalta sekä valmistukseen, maahantuontiin ja myyntiin liittyen. Lisäksi löydät tarvittavan tiedon CE-merkinnöistä ja tyyppihyväksynnästä (WVTA) sekä muiden erikoisalojen kuten lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden, geenitekniikan ja rakennustuotteiden tuoteturvallisuuslainsäädännön.

Energia

Energialainsäädäntö tukee energiapolitiikan tavoitteita. Tavoitteina on energiavarmuuden ja toimintavarmuuden kehittäminen sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistäminen. Energialainsäädäntöön sisältyy muun muassa päästökauppajärjestelmä, jossa seurataan kasvihuonekaasupäästöjä sekä tavoitellaan niiden kustannustehokasta vähentämistä. Lisäksi energialainsäädäntö sisältää keskeistä sääntelyä esimerkiksi sähkösisämarkkinoista sekä vaatimuksia kestävyyskriteerien täyttymiseksi uusiutuvan energian käytössä. Toiminnanharjoittajiin kohdistuu erilaisia lakisääteisiä velvollisuuksia esimerkiksi energiakatselmuksen tekemiseen liittyen.

Linnunmaa Lex tarjoaa yrityksellesi ajantasaisen lainsäädännön energiatuotantoa, energiatehokkuutta ja päästökauppaa koskien. Asiakkainamme on niin sähköntuottajia kuin energiatehokkuuskatselmusten piiriin kuuluvia toimijoita. Kirjaston avulla täytät helposti muun muassa ISO 50001 -standardin vaatimukset.

Elintarvikkeet

Elintarvikeala on yksi tiukimmin säännellyistä toimialoista. Sääntely koskee sekä elintarvikkeita että elintarviketoimintaa. Sääntely muodostuu suurelta osin Suomessa voimassa olevasta EU-lainsäädännöstä sekä sitä täsmentävästä kansallisesta lainsäädännöstä.

Sääntelyn tavoitteena on suojata kuluttajan terveyttä ja varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus sekä annettujen tietojen oikeellisuus. Elintarvikealan toimijaa koskevat useat velvoitteet ja vaatimukset, jotka tulee hallita. Esimerkiksi elintarvikeparanteiden käytössä tulee varmistaa niille asetettujen vaatimusten täyttyminen sekä huolehtia hygieniavaatimusten toteutuminen niin elintarvikkeiden tuotannossa, jalostuksessa kuin jakeluvaiheessakin.

Lexistä löydät elintarvikealan toimijoiden näkökulmasta keskeisen lainsäädännön. Palvelumme kattaa seuraavat osiot: alkoholilainsäädäntö, , elintarvikerasvat ja kananmunat, eläintaudit, rehu ja eläimistä saatavat sivutuotteet, erityisruokavaliovalmisteet ja ravintolisät, hedelmät ja vihannekset sekä niistä valmistetut elintarvikkeet, hygienia, kuljetus ja myynti, kontaktimateriaalit, lannoitelainsäädäntö, maito ja maitovalmisteet, muut elintarvikkeet, siemenkauppalainsäädäntö, valmistus, käsittely, pakkausmerkinnät, valvonta, vierasaineet.

Elintarvike-Lex

Elintarvike-Lex on elintarvikealalle räätälöity lakitietopalvelu, jossa ajantasainen elintarvike-, ympäristö-, kemikaali- sekä työturvallisuuslainsäädäntö kootaan helppokäyttöiseen lakikirjastoon. Kirjastosta voit hakea tietoa ja muodostaa raportteja. Kirjasto sisältää myös EU-asetukset suomen kielellä.